• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Inwestycje z dofinansowaniem unijnym


Gmina Susiec – tak jak wiele gmin – podejmuje ciągłe starania o pozyskanie funduszy unijnych na wsparcie gminnych inwestycji. W latach obowiązywania programów, tj. 2007–2013 praktycznie można korzystać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (w skrócie nazywanym RPO WL) oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (w skrócie nazywanym PROW). Jest to program finansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednym z najbardziej popularnych działań jest „Odnowa i rozwój wsi”, którego celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, promowanie obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej tych obszarów. W tym programie maksymalna wysokość pomocy dla jednej miejscowości nie może przekroczyć kwoty 0,5 mln zł w okresie jego realizacji.

W ramach RPO WL Gmina Susiec uczestniczy w projekcie partnerskim „Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego” wraz z gminą Krasnobród, Józefów (która jest liderem projektu), Nadleśnictwem Józefów i Zwierzyniec oraz Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Projekt ten został złożony w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w działaniu 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. W ramach tego projektu na terenie Gminy Susiec zostanie zbudowana platforma widokowa wraz z parkingiem w kamieniołomach Nowiny, a także wykonana będzie przebudowa szutrowej drogi w miejscowości Rebizanty. Zostaną zakupione i ustawione na trasie urządzenia turystyczne w postaci dwóch deszczochronów (jeden w kamieniołomach Nowiny, drugi zaś przy wzgórzu Wapielnia, które ma 386,5 m i jest jednym z najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego), pięciu zestawów ławek i stołów oraz innych urządzeń, takich jak tablice, kosze, stojaki na rowery, a także znaki drogowe i oznakowanie trasy. Wartość tego zadania po stronie Gminy Susiec to kwota blisko 150 tys. zł. Projekt ten jest w końcowej fazie realizacji.

Kolejny wniosek do RPO WL Gmina Susiec złożyła w 2010 roku do działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria projektów lokalnych do 4 mln zł. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów wokół zalewu w miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i Majdan Sopocki Drugi do celów turystyczno-wypoczynkowych. W zakres projektu wchodzi budowa ok. 600 m drogi dojazdowej, parkingi z kostki brukowej na ok. 180 miejsc parkingowych, 1,8 km alei spacerowych, szalet publiczny o powierzchni ok. 100 m2, budowa nowego mola z wieżą dla ratowników, oświetlenie alei spacerowych, instalacja systemu monitoringu, ławki parkowe i kosze. Na ten moment wniosek – uzyskując 91 pkt – zajmuje drugie miejsce na liście rezerwowej i ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania. Zarząd Województwa z dostępnej alokacji zatrzymał ponad 3 mln zł na ewentualne protesty po ocenie strategicznej. Należy również pamiętać, że mogą pojawić się oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych i ewentualne rezygnacje wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie z uwagi na brak kompletnych dokumentacji i prawomocnych pozwoleń na budowę. W tej sytuacji należy podjąć ryzyko przygotowania odpowiednich dokumentów, aby jesienią być gotowym do ewentualnej realizacji tej inwestycji, gdzie planowane dofinansowanie dla Gminy Susiec przekracza kwotę 2,8 mln zł. Koszty przygotowania takiej dokumentacji są znaczne, ale potrzeba realizacji tej inwestycji jest bezsporna i wcześniej czy później będzie musiała być wykonana, oby z jak największym dofinansowaniem zewnętrznym.

Z myślą o poprawie bazy kulturalnej do PROW-u złożono wniosek polegający na podniesieniu standardu świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu. W ramach tego zadania zamontowane zostanie urządzenie klimatyzacyjne oraz agregat chłodniczy wraz z zasilającą linią elektryczną. Całkowity koszt tego projektu zamknie się kwotą ponad 88 tys. zł, z czego ponad 52 tys. zł to dofinansowanie z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Projekt ten jest już w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest w czerwcu.

Również w trakcie realizacji znajduje się projekt zagospodarowania centrum miejscowości Paary poprzez budowę chodnika na długości ponad 1,7 km. To zadanie inwestycyjne także obsługiwane jest przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” przy dofinansowaniu ponad 450 tys. zł. Wsparcia dla tej inwestycji udzielił również Powiat Tomaszowski z racji budowy chodnika przy drodze powiatowej. Pierwotnie zadanie to miało być realizowane na przestrzeni dwóch lat. Ostatecznie po przeprowadzonych negocjacjach termin zakończenia prac planowany jest na sierpień tego roku.

W trakcie realizacji jest również projekt partnerski, w którym uczestniczy Gmina Susiec, a którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Polega on na stworzeniu możliwości do odbioru bezpłatnego Internetu drogą radiową. W ramach tego działania zostanie zakupione 15 laptopów i 75 urządzeń odbiorczych dla rodzin o najniższych dochodach wytypowanych przez GOPS w Suścu. Wniosek pod nazwą „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” został złożony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wkład Gminy Susiec w to przedsięwzięcie to kwota ponad 52 tys. zł, a zakończenie tego zadania planowane jest pod koniec 2011 roku.

Gmina Susiec pod koniec kwietnia złożyła kolejne dwa wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, o dofinansowanie inwestycji budowy wodociągu dla miejscowości Nowiny. Koszt planowanej inwestycji to kwota ponad 2 732 000 tys. zł. Projekt zakłada budowę trzech zbiorników wyrównawczych, blisko 6 km sieci wodociągowej oraz prawie 100 przyłączy wodociągowych. Wniosek na chwilę obecną jest sprawdzany pod względem formalno-prawnym. I po sprawdzeniu i ewentualnych uzupełnieniach zostanie oceniony merytorycznie i – miejmy nadzieję – uzyska odpowiednią punktację i miejsce na liście rankingowej uprawniające do otrzymania dofinansowania.