• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

"Bieg Nad Tanwią" i "Majówka Sportowa" Susiec 2016


plakat 2016 02 25r t2

 

W dniu 1 maja 2016 r. w ramach "Jarmarku Susieckiego" na stadionie sportowym LKS Szumy w Suścu, przy ul. Spółdzielcza 5, o godz. 13:00 odbędzie się start biegu na 10 km pod nazwą "Bieg Nad Tanwią".

Trasa będzie wiodła przez miejscowość Susiec ok 1,5 km, następnie lasem z metą na stadionie. Szczegółowy jej przebieg znajduje się na stronie www.traseo.pl/trasa/bieg-nad-tanwia-2-aa6 .

Uwaga!
W ramach uatrakcyjnienia zawodów organizator dodał nową kategorię: marsz Nordic Walking, która zostanie rozegrana równolegle z biegiem. Będzie to „Marsz nad Tanwią” i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: męskiej i żeńskiej na tej samej 10 kilometrowej trasie co bieg. Zawodnicy tej grupy rozpoczną marsz ze wspólnego startu tuż po uczestnikach biegu w ustawieniu za biegaczami. Udział w marszu mogą wziąć udział osoby od 16 roku życia. Zasady uczestnictwa, sposób zgłaszania, wielkość opłaty startowej, nagrody i pozostałe postanowienia regulaminu „Biegu nad Tanwią” obowiązują również uczestników marszu. Zwycięzcom marszu (trzy pierwsze miejsca w kategorii M-open i K-open) zostaną wręczone statuetki, medale i dyplomy. Dekoracja nastąpi na scenie „Jarmarku Susieckiego” o godz. 15:00 tuż po jego otwarciu. Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają okolicznościowy medal. Zapisy do marszu można dokonywać na www.pomiaryczasu.pl w taki sam sposób jak do biegu.
Zapisy do "Biegu nad Tanwią" i marszu Nordic Walking do 28 kwietnia 2016 r. na stronie www.pomiaryczasu.pl . (rozróżnienie czy zawodnik jest uczestnikiem biegu czy marszu zostanie dokonana wg różnicy czasu a w przypadkach zrównania czasów wg danych personalnych). W tym samym dniu o godz. 9:00 na stadionie rozpocznie się "Sportowa Majówka" składająca się z:

 • zawodów biegowych dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Susiec
 • meczu piłki nożnej "Rodzice kontra Dzieci"
 • sztafety biegowej składającej się z zawodników z różnych grup wiekowych i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grabowicy, po torze przeszkód na ścieżce "PZU trasy zdrowia".


Szczegóły biegu, marszu Nordic Walking  i zawodów w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Pliki do pobrania:

1. Plakat Biegu Nad Tanwią i Sportowej Majówki
2. Regulamin Biegu Nad Tanwią i Sportowej Majówki 2016

Formularze do przedłożenia w Biurze Zawodów w dniu 1 maja 2016 r.
1. Formularz zgłoszeniowy do Biegu Nad Tanwią
2. Formularz zgłoszeniowy do Biegu Nad Tanwią osoby niepełnoletniej

3. Formularz zgłoszeniowy do Marszu Nad Tanwią
4. Formularz zgłoszeniowy do Marszu Nad Tanwią osoby niepełnoletniej
5. Formularz zgłoszeniowy udziału w Sportowej Majówce
6. Formularz zgłoszeniowy udziału w Sportowej Majówce osoby niepełnoletniej


REGULAMIN

„BIEGU NAD TANWIĄ”  I „SPORTOWEJ MAJÓWKI” SUSIEC 2016

I. ORGANIZATOR Wójt Gminy Susiec.

Współorganizatorzy:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
 • Gminny Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Suścu
 • Zespół Szkół Publicznych w Suścu
 • Zespół Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym
 • Szkoła Podstawowa im. Armii Kraków w Łosińcu

II. CELE ORAZ ZAŁOŻENIA

 1. upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,
 2. promocja gminy Susiec i całego Roztocza w Polsce i na świecie,
 3. promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Roztocza,
 4. budowanie społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o ideę wolontariatu.

III. TERMIN I MIEJSCE 

 1. „Bieg nad Tanwią” na dystansie 10 km oraz „Sportowa Majówka” obejmująca zawody biegowe dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Susiec odbędą się w dniu 1 maja 2016 roku.
 2. „Sportowa Majówka” odbędzie się na stadionie sportowym w Suścu przy ul. Spółdzielcza 5, w godz. 9:00 – 12:00.
 3. Start „Biegu nad Tanwią” odbędzie się na stadionie w Suścu, o godzinie  13:00.
 4. Trasa biegu będzie wiodła przez miejscowość Susiec, lasami nadleśnictwa Józefów koło Rezerwatu „Nad Tanwią”  z metą na stadionie w Suścu.
 5. Ostateczny komunikat o szczegółowym przebiegu trasy biegu organizator ogłosi
  na stronie www.susiec.pl do dnia 25 marca 2016 r.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Trasa będzie oznaczona biało-czerwonymi wstążkami a każdy kilometr będzie oznakowany znakiem pionowym.
 8. Na trasie będą rozstawieni obserwatorzy.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasu 1,5 godz. Niezmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W „Biegu nad Tanwią” prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych biegów.
 2. Każdy zawodnik startujący w „Biegu nad Tanwią” musi zostać zarejestrowany w Biurze Zawodów w dniu 01.05.2016 r. do godziny 12:30 poprzez stawiennictwo z dokumentem tożsamości.
 3. Osoby niepełnoletnie biorące udział w „Biegu nad Tanwią” lub „Sportowej Majówce” zobowiązane są dodatkowo do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Zgłoszenie do biegu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. Biuro Zawodów będzie mieścić się w oznakowanym namiocie na stadionie w Suścu i będzie czynne w dniu 01.05.2016 (niedziela) w godz. 9:00 – 15:00.
 6. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do „Biegu nad Tanwią” na dystansie 10 km można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie www.pomiaryczasu.pl w sposób prawidłowy i kompletny najpóźniej do 28.04.2016. Uwaga: w dniu startu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 2. Dzieci i młodzież szkolna z gminy Susiec od klasy „0” do kl. III gimnazjum mogą uczestniczyć w „Sportowej Majówce” po zgłoszeniu do Organizatora przez szkołę, do której uczęszczają.
 3. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą szkolną podczas zawodów pełnią wytypowani przez szkołę nauczyciele.
 4. Warunkiem koniecznym przyjęcia zgłoszenia do „Biegu nad Tanwią” jest dokonanie opłaty startowej w kwocie 20 zł na konto: Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672  Susiec nr  04 9639 1051 2004 5100 0198 0001, w terminie do 27 kwietnia 2016 r., z wpisem w tytule wpłaty: Bieg nad Tanwią, imię i nazwisko zawodnika.
 5. Osoby, które wniosą opłatę startową po 27 kwietnia 2016 roku winne posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 6. Opłata startowa, o której mowa w pkt. 5 nie dotyczy młodzieży w kategoriach do 16 lat.
 7. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W takim wypadku w tytule przelewu należy wpisać Bieg nad Tanwią, oraz imiona i nazwiska uczestników, za których wnoszona jest opłata startowa.
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
 9. W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • numer startowy,
  • napoje na trasie i mecie biegu,
  • posiłek regeneracyjny po biegu,
  • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków,
  • przejazd ze stadionu do Parku w Suścu, gdzie na imprezie „Jarmark Susiecki” odbędzie się dekoracja zwycięzców.

VI. KLASYFIKACJA

 1. W „Biegu nad Tanwią” na dystansie 10 km będzie prowadzona klasyfikacja
  w kategoriach:

1)  kategoria żeńska ………   16 lat - 35 lat włącznie,    (rok ur. 2000 r. –1981 r.)

2)  kategoria żeńska ………   35+ …………………              (rok ur. do 1980 r.)

3)  kategoria żeńska ……….  open

4)  kategoria męska  ……...  16 lat - 30 lat włącznie,    (rok ur. 2000 r. –1986 r.)

5)  kategoria męska   powyżej 30 lat - 50 lat włącznie, (rok ur. 1985 r. –1966 r.)

6)  kategoria męska  ………   50+  …………………              (rok ur. do  1965 r.)

7)  kategoria męska   ………. open

   2. Przy kwalifikowaniu osób do grup wiekowych brany będzie pod uwagę rok urodzenia.
   3. W ramach „Sportowej Majówki”  odbędą się biegi w następujących kategoriach:

       a)  dziewczynki       klasa zero i klasa I,  szk. podst.      na dystansie:    100 m

b)  chłopcy             klasa zero i klasa I,  szk. podst.      na dystansie:    200 m

c)  dziewczynki      klasa II-III,              szk. podst.      na dystansie:    200 m

d)  chłopcy             klasa II-III,              szk. podst.      na dystansie:    400 m

e)  dziewczynki      klasa IV-VI,              szk. podst.      na dystansie:    600 m

f)  chłopcy             klasa IV-VI,              szk. podst.      na dystansie:    800 m

g)   dziewczynki      klasa I-III                 gimnazjum,     na dystansie:  1000 m

h)  chłopcy             klasa I-III                 gimnazjum,     na dystansie:  1200 m

VII. NAGRODY

 1. Zwycięzcy „Biegu nad Tanwią” (miejsca I-III), w kategoriach wyszczególnionych w pkt VI, ust. 1, ppkt od 1) do 7)  otrzymują puchary i dyplomy.
 2. Każdy uczestnik „Biegu nad Tanwią” otrzyma pamiątkowy medal.
 3. Zwycięzcy biegów w ramach „Sportowej Majówki” (miejsca I-III) w kategorii wyszczególnionych w pkt VI, ust. 3, lit. od a) do h) otrzymają medale i dyplomy.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.
 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Parku w Suścu w dniu 1 maja 2016 r. w trakcie imprezy o nazwie „Jarmark Susiecki” o godz. 15:00.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników „Biegu nad Tanwią” oraz „Sportowej Majówki” będą przetwarzane w celach organizacji biegów, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników biegów  będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz działający w jego imieniu Gminny Ośrodek Kultury w Suścu.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
 6. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego do „Biegu nad Tanwią” i „Sportowej Majówki” uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników „Biegu nad Tanwią” oraz  „Sportowej Majówki” obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu i zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegów pod rygorem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w trakcie ich trwania.
 5. Każdy uczestnik „Biegu nad Tanwią” jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 7. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom biegu szatnie w budynku na stadionie przy ul. Spółdzielczej 5 w Suścu.
 9. Organizator nie zapewnia przechowalni bagażu ani nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 10. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.susiec.pl oraz przekazane
  do innych mediów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z organizacji „Biegu nad Tanwią” i „Sportowej Majówki” bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Organizator dokona zwrotu otrzymanych opłat startowych.
 13. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI NOCLEGU

Organizator nie zapewnia noclegów.

Informację o noclegach można uzyskać na stronie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w Suścu: www.susiec.com.pl, stronie www.turystyka.susiec.pl 
lub w Punkcie Informacji Turystycznej mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 84 6654410,
531-475-652, www.gok.susiec.pl.