• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Zaproszenie na konsultacje społeczne


Wójt Gminy Susiec zaprasza na konsultacje społeczne związane z procesem opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec, które odbędą się 23 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2.

Spotkanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru zdegradowanego, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju Gminy Susiec.

Wyjaśnienie użytych pojęć:
Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.
Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, [określających stan kryzysowy], na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.