• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Rekrutacja do projektu „Pora dla seniora”


 Gmina Susiec ogłasza rekrutację do projektu pn. „Pora dla seniora”, realizowanego na terenie Gminy Susiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Projekt „Pora dla seniora” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr 18/RPLU.11.02.00-06-0008/14-00 z dnia 06.11.2017.


Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych min. 50 osób zamieszkujących teren Gminy Susiec w wieku 60 lat i więcej.
Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 roku. Dokumenty należy składać w biurze projektu, mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Susiec przy ul. Tomaszowskiej 2,22-672 Susiec w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Regulamin konkursu - Klub Seniora
Formularz rekrutacyjny
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie dot. spełniania przynależności do grup