Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 25 września 2020 r. do 9 października 2020 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022”
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022, został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Susiec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.susiec.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec www.susiec.pl.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.