• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

Inwestycje w realizacji

Przebudowa drogi gminnej Majdan Sopocki - Oseredek


W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Gmina Susiec realizuje zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 11712 L od drogi powiatowej nr 3549 L Majdan Sopocki do drogi powiatowej nr 2952 L Oseredek od km 0+260 do km 1+550 i od km 1+578 do km 2+260 o długości 2,332 km" o wartości 1 111 575 zł.

Więcej informacji...

Droga Kunki - Łasochy


img 3954 1

Uprzejmie informuję, że w związku ze złożonym wnioskiem do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o udzielenie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków gwałtownego spływu wód opadowych, które miały miejsce w maju 2015r., Gmina Susiec otrzymała dotację celową z budżetu państwa na poprawę dróg lokalnych.

Więcej…

Remont świetlic w Maziłach, Rybnicy i Łosińcu I


img 3871 copy

Właśnie ruszyły prace remontowe z ociepleniem i wykończeniem elewacji budynków Świetlicy w Maziłach i Remizo-Świetlicy w Rybnicy oraz remont budynku Świetlicy Wiejskiej w Łosińcu I polegający na wymianie instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz stolarki drzwiowej.

Więcej…

Przebudowa drogi gminnej nr 111718L w m. Łuszczacz i Róża


W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Gmina Susiec w roku 2017 realizuje zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 111718L od km 0+000 do km 1+475 długości 1,475 km w m. Łuszczacz i Róża" o wartości 435 749,00 zł.

Więcej informacji...

Przebudowa drogi gminnej nr 111709L w miejscowości Kunki

W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Gmina Susiec w roku 2016 realizuje zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3551L w miejscowości Ciotusza Nowa do drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki długości 1646,00 mb” o wartości 548 710,38 zł.
Na realizację powyższego zadania Gmina Susiec otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów przebudowy drogi w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zgodnie z umową zawarta pomiędzy gminą Susiec a Wojewodą Lubelskim. Ponadto na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Starosta Tomaszowski udzieli pomocy finansowej przy realizacji zadania w wysokości 50,22 % udziału własnego Gminy Susiec .

Zadanie planowane jest do zakończenia do końca miesiąca czerwca 2016 roku i obejmuje wykonanie następujących prac:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
 • budowa miejsc postojowych ,chodników o nawierzchni betonowe i peronu autobusowego,
 • wykonanie umocnienia poboczy, -przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi,
 • wymiana oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego,
 • renowacja systemu odwodnienia. Przebudowa drogi realizowana jest na podstawie dokumentację technicznej opracowanej przez Pan Ryszarda Radaja z Pracowni Projektów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim a wykonawcą prac budowlanych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych , Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego

Przebudowa drogi doskonale wypełnia priorytety rozwojowe Gminy w obowiązujących dokumentach o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju Gminy na lata 2008 - 2020, Cel operacyjny 2.2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Priorytet IV- Aktywizacja gospodarcza Gminy poprzez wykorzystanie walorów turystycznych). Celami szczegółowymi jest:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy Susiec, 
 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów i kosztów transportu,
 • ułatwienia w dowożeniu dzieci do szkół i dostępie do instytucji rynku pracy oraz podmiotów publicznych,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców, -poprawa walorów estetycznych miejscowości,
 • oddziaływanie na poziom wykorzystania walorów turystycznych i kulturalnych regionu.

Wspominana droga stanowi dojazd do Masarni prowadzonej przez Wiktora Hałasę (zakład leży bezpośrednio przy drodze będącej przedmiotem wniosku), sklepu spożywczego i Wiejskiego Domu Kultury w Kunkach oraz stanowi dojazd do Ośrodka Zdrowia w Suścu i Majdanie Sopockim , Szkoły Podstawowej w Łosińcu i Zespołu Szkół Publicznych w Suścu , Urzędu Gminy w Suścu oraz Urzędu Pocztowego w Suścu. Po drodze odbywa się również ruch komunikacji zbiorowej.