• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

Inwestycje w realizacji

Przebudowa drogi gminnej nr 111709L w miejscowości Kunki

W celu poprawy dostępności komunikacyjnej Gmina Susiec w roku 2016 realizuje zadanie pn.” Przebudowa drogi gminnej Nr 111709L od drogi powiatowej Nr 3551L w miejscowości Ciotusza Nowa do drogi powiatowej Nr 3549L w miejscowości Kunki długości 1646,00 mb” o wartości 548 710,38 zł.
Na realizację powyższego zadania Gmina Susiec otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 50 % kosztów przebudowy drogi w ramach „Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zgodnie z umową zawarta pomiędzy gminą Susiec a Wojewodą Lubelskim. Ponadto na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim, Starosta Tomaszowski udzieli pomocy finansowej przy realizacji zadania w wysokości 50,22 % udziału własnego Gminy Susiec .

Zadanie planowane jest do zakończenia do końca miesiąca czerwca 2016 roku i obejmuje wykonanie następujących prac:

 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni,
 • budowa miejsc postojowych ,chodników o nawierzchni betonowe i peronu autobusowego,
 • wykonanie umocnienia poboczy, -przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi,
 • wymiana oznakowania pionowego i wykonanie nowego oznakowania poziomego,
 • renowacja systemu odwodnienia. Przebudowa drogi realizowana jest na podstawie dokumentację technicznej opracowanej przez Pan Ryszarda Radaja z Pracowni Projektów Drogowych w Tomaszowie Lubelskim a wykonawcą prac budowlanych Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych , Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego

Przebudowa drogi doskonale wypełnia priorytety rozwojowe Gminy w obowiązujących dokumentach o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju Gminy na lata 2008 - 2020, Cel operacyjny 2.2. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz Priorytet IV- Aktywizacja gospodarcza Gminy poprzez wykorzystanie walorów turystycznych). Celami szczegółowymi jest:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej Gminy Susiec, 
 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów i kosztów transportu,
 • ułatwienia w dowożeniu dzieci do szkół i dostępie do instytucji rynku pracy oraz podmiotów publicznych,
 • podwyższenie standardu życia mieszkańców, -poprawa walorów estetycznych miejscowości,
 • oddziaływanie na poziom wykorzystania walorów turystycznych i kulturalnych regionu.

Wspominana droga stanowi dojazd do Masarni prowadzonej przez Wiktora Hałasę (zakład leży bezpośrednio przy drodze będącej przedmiotem wniosku), sklepu spożywczego i Wiejskiego Domu Kultury w Kunkach oraz stanowi dojazd do Ośrodka Zdrowia w Suścu i Majdanie Sopockim , Szkoły Podstawowej w Łosińcu i Zespołu Szkół Publicznych w Suścu , Urzędu Gminy w Suścu oraz Urzędu Pocztowego w Suścu. Po drodze odbywa się również ruch komunikacji zbiorowej.

„Trasy zdrowia PZU” – budowa trasy zdrowia na terenie GOSIR w Suścu.


• Zakres rzeczowy: dostawa i montaż zestawu urządzeń rekreacyjnych
• Rok realizacji: 2015
• Wartość zadania: 60 000 zł
• Wartość dofinansowania: 50 000 zł ( wkład własny gminy 10 000 zł).
• Program, z którego pozyskano środki: Fundacja PZU

„Kluby Sportowe Orange” - utworzenie w LKS „Szumy” w Suścu Klubu Sportowego Orange


– wniosek złożony przez LKS w partnerstwie z Gminą i WTZ w Grabowicy.
• Zakres rzeczowy: doposażenie klubu w sprzęt i stroje sportowe. Kluby zostaną zasilone technologicznie w postaci tabletów i Internetu, dzięki czemu będą mogły korzystać ze specjalnie przygotowanej platformy internetowej, zawierającej programy szkoleniowe oraz treningi. Platforma jest interaktywnym centrum edukacji sportowej oraz miejscem rywalizacji międzyklubowej.
• Rok realizacji: 2015/2016
• Wartość zadania: wartości pieniężna nie jest określona - sprzęt zostanie zakupiony i dostarczony zgodnie ze zgłoszonym przez KLUB zapotrzebowaniem. Po zakupie, wartość całej darowizny zostanie określona.
• Wartość dofinansowania: około 50 000 zł
• Program, z którego pozyskano środki: ORANGE Polska

Trzy pory roku w gminie Susiec - cykl imprez kulturalnych


• Zakres rzeczowy:
W ramach Projektu zorganizowany zostanie cykl imprez kulturalnych, w skład których wchodzą: „Jarmark Susiecki", „Otwarcie letniska" oraz „Pieczony ziemniak", promujących lokalne tradycje i walory kulturowe oraz będących atrakcją kulturalną zarówno dla turystów, jak i społeczności lokalnej.
• Rok realizacji: 2015
• Wartość zadania:56 880,00 zł
• Wartość dofinansowania: 30000,00 zł (wkład własny finansowy gminy: 4200,00 zł i wkład własny niefinansowy gminy: 22 680,00 zł)
• Program, z którego pozyskano środki: Projekt współfinansowany jest ze środków Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim


• Zakres rzeczowy:
- możliwość odbioru bezpłatnego internetu drogą radiową zakup 15 laptopów i 75 urządzeń odbiorczych dla rodzin o najniższych dochodach wytypowanych przez GOPS w Suścu.
• Rok realizacji: 2013-2015
• Wartość zadania: 259 808,72 zł
• Wartość dofinansowania: 207 102,71 zł
• Program, z którego pozyskano środki: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka