Informacja dotycząca zmiany ustawy o ochronie przyrody


Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), wprowadzone zostały – między innymi – następujące zasady, dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

 

1.Zezwolenie na usuwanie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów dotyczą między innymi:

 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej lub platonu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 3. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

 1. gatunek drzewa lub krzewu, lub
 2. wiek drzewa lub krzewu, lub,
 3. obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, lub
 4. w celu usunięcia drzewa lub krzewu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub
 5. na nieruchomościach określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody, wpisanymi do rejestru zabytków, położonymi w pasie drogowym drogi publicznej.

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm i stawkę opłaty.Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

           Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić wysokość stawek opłat za usuniecie drzewa lub krzewu jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na:

 1. rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów;
 2. obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku.

Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł. Stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

1. drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 1. 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej lub platonu klonolistnego,
 2. 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem teren, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że opłat za usuwanie drzewa lub krzewu nie nalicza się także w przypadku innych drzew i krzewów, dla których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na ich usunięcie.

Administracyjną karę pieniężną za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie przez posiadacza nieruchomości drzewa bez zezwolenia, ustala się w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a w przypadku którym usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.