• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż działki


I N F O R M A C J A

Dotycząca rozstrzygnięcia ustnego przetargu ograniczonego przeprowadzonego w dniu 28 sierpnia 2012 roku w Urzędzie Gminy Susiec.

Przetarg dotyczył zbycia działek z mienia Gminy Susiec.

Przedmiotem przetargu były działki położone w obrębie ewidencyjnym:OSEREDEK

Działka nr 1093/3 o powierzchni 0,97 ha zabudowana budynkiem byłej szkoły i budynkami gospodarczymi- Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00043651/3 - działka położona w terenie w usług publicznych - oświaty.

Cena wywoławcza 232 457 złotych.

W przetargu uczestniczyły 2 osoby Najwyższą cenę - 234 857,00 zł zaoferowali po ½ Pan Przemysław Malec i Pani Dorota Danielak

Susiec.18.09.2012r.                                                                     WÓJT GMINY

                                                                                            FRANCISZEK KAWA

Wniosek na stypendium szkolne na 2012-2013r.


Pobierz wniosek

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


 

Lp.

 

 

 

Nr działki

Pow.

/ha/

lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodez.

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

7

1.

601/2

0,02 ha

GKGG.VI.828/41/28/91

Susiec

Teren zabudowy jednorodzinnej

2 316,00 zł

 

2.

Udział ¼ w dz.341

0,21 ha

ZA1T/00030351/6

Nowiny

Teren zabudowy letniskowej

Cena udziału

7 114,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 19.10.2012r.

 

                                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                                 mgr Franciszek Kawa

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest


Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest na trenie gminy Susiec" jest dotowana na podstawie umowy Nr 211/2012/D/OZ z dnia 06.06.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Zapytanie ofertowe


Proszę o złożenie oferty cenowej na realizację zadania: „XII Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu"

dataTreść zapytania

Więcej artykułów…