• 1.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 17.jpg
 • 19.jpg
 • 22.jpg
 • 24.jpg
 • 30.jpg

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu


Wójt Gminy Susiec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

 

Szczegółowe informacje o naborze

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż gruntów


Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 / - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

HUTA SZUMY

 • Działka nr 189/13 o powierzchni 0,3719 ha - uregulowana Decyzją GKGG.VI.828/41/67/91 – działka położona w terenach zabudowy letniskowej. Cena wywoławcza 49 860 złotych.

OSEREDEK

 • Działka nr 1126 o powierzchni 0,39 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00028661/5 - działka położona w terenach użytków zielonych i lasu. Cena wywoławcza 2 126 złotych.

MAJDAN SOPOCKI

 • Działka nr 31/3 o powierzchni 2,01 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00043651/3 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu.Cena wywoławcza : 11 653 złotych.
 • Działka nr 124/2 o powierzchni 0,50 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego.Cena wywoławcza 3 439 złotych.
 • Działka nr 163 o powierzchni 0,10 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.Cena wywoławcza 22 290 złotych.
 • Działka nr 165 o powierzchni 0,12 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00021026/3 – działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza 26 748 złotych.
 • Działka nr 255 o powierzchni 0,37 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 2 760 złotych.
 • Działka nr 258 o powierzchni 0,43 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 3 224 złotych.
 • Działka nr 303 o powierzchni 0,84 ha - uregulowana Dec.GNiR/ZA/II/7710/48/10 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 12 348 złotych.
 • Działka nr 1285 o powierzchni 1,90 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00021026/3 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 14 092 złotych.

RYBNICA

 • Działka nr 259 o powierzchni 0,25 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00037989/6 - działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza 5 229 złotych.
 • Działka nr 37 o powierzchni 0,76 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00037989/6 - działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza 4 845 złotych.

ŁUSZCZACZ

 • Działka nr 32/2 o powierzchni 0,08 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00024857/8 - działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza 8 960 złotych.

 

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Susiec.

Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca 2012 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 26 9639 1051 2004 5100 0345 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 1 lipca 2012 roku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    WÓJT GMINY     

FRANCISZEK KAWA

 

data Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Lp.

 

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia /ha/ lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

1093/3

0,97 ha wraz z budynkiem byłej szkoły i budynkami gospodarczymi

ZA1T/00043651/3

Oseredek

Teren usług publicznych - oświaty

232 457 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.z późn. zm mogą składać wnioski do dnia 11.07.2012r.

 

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Kawa

Informacje o stypendium szkolnym


W pierwszej połowie miesiąca maja 2012 roku przekazano do szkół decyzje w sprawie stypendiów szkolnych. Osoby uprawnione do otrzymywania stypendium szkolnego to uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych.

Dziecko uczęszczające do oddziału zerowego nie jest uczniem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, staje się nim dopiero w chwili rozpoczęcia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pomoc ta nie dotyczy również osób który ukończyły szkoły średnie i nie są objęte obowiązkiem nauki to: słuchacze różnego typu studium (innych niż wymienione powyżej) oraz studenci. Stypendium to jest przyznawane na poczet częściowego zwrotu kosztów o charakterze rzeczowym w szczególności:

 • zakupu podręczników,
 • stroju sportowego
 • przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom wybranych kolegiów (o których wyżej mowa) zwrot części kosztów w ramach stypendium szkolnego dotyczyć może kosztów związanych z:

 • pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. kosztów zakwaterowania
 • w internacie bursie czy stancji,
 • kosztu zakupu posiłków
 • kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

Decyzje przekazywane są do szkół zgodnie z przynależnością do obwodu szkoły podstawowej i tam też należy się zgłosić po jej odbiór stosownie do poniższej tabeli:

Szkoła

Miejscowość

ZSzP w Suścu

Susiec, Rybnica, Oseredek, Huta Szumy

ZSz w Majdanie Sopockim Pierwszym

Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Nowiny

SP w Łosińcu

Łosiniec, Maziły, Wólka Łosiniecka, Zawadki

SP w Ciotuszy Starej

Ciotusza Stara, Ciotusza Nowa

SP w Paarach

Paary, Huta Szumy

SP w Łuszczaczu

Łuszczacz, Róża

SP w Kunkach

Kunki, Łasochy

SP w Grabowicy

Grabowica

Kwoty wymienione w decyzji określono na trzech poziomach 355, 270 i 180 złotych zależą one od wysokości przyznanej dotacji, dochodu na członka rodziny (grupy 0-115 zł włącznie, 116 -230 zł włącznie, 231-351 zł włącznie) oraz ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Rafał Kogut

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego


o wydaniu decyzji znak AB.6740.1.Z.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Budowa ulic osiedlowych ul. Słoneczna, ul. Piaskowa, ul. Łącznik (droga gminna nr 11740L) w miejscowości Susiec".

Treść obwieszczenia

Więcej artykułów…