• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż gruntów z mienia Gminy


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


niemamocni

Od 1 sierpnia 2014 roku Gmina Susiec rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Więcej…

Informacja o usuwaniu wyrobów zawierających azbest


  Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania p.n. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 187/2014/D/OZ z dnia 29.05.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

                                              wfosigwnfosigw

Ogłoszenie dotyczące zbycia składników mienia gminy Susiec znajdującego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Suścu


   Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu; 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 100 ogłasza przetarg ofertowy na zbycie :

1. 21 sztuk kontenerów KP- 7, ponumerowanych od 1-21, przeznaczonych do złomowania. Średnia waga 1 szt. ok. 500 kg.

2. budowlany wyciąg towarowy z silnikiem elektrycznym 5,5 kW - wysokość podnoszenia 31metry, rok produkcji 1987 - przeznaczony do złomowania.

Składanie ofert na adres:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu 22- 672 Susiec ul. Tomaszowska 100 z dopiskiem na kopercie ( oferta nabycia kontenerów KP-7 i wyciągu towarowego ) w terminie do 23 czerwca 2014 roku do godziny 15-tej.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w przetargu udziela Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu 84 6654010. Informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia w/w przedmiotów.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2014 roku w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Suścu.
Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu.

Termin zapłaty za zakupione mienie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.

Więcej artykułów…