• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Susiec


FEPR Lsz EFRR

Gmina Susiec informuje, że od kwietnia 2018 roku Gmina realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Susiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest poprawa, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Susiec.

Głównym celem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy Susiec, Szkoła Podstawowe w Grabowicy i Szkoła Podstawowa w Łosińcu. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy, jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne w budynkach: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy w Suścu, Szkoła Podstawowa w Grabowicy, Szkoła Podstawowa w Łosińcu).


Wskaźniki rezultatu do osiągnięcia:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 1609522,28 kWh/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 4094,9GJ/rok
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 229,73 tony równoważnika CO2/rok
4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 71,058 MWhe/rok
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,058 MWhe/rok
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 4 szt.
7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4 szt.
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MW
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MWe.
10. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4113,83 m2
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MW
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MWe
13. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wartość dofinansowania projektu wg umowy RPLU.05.02.00-06-0028/16-00 wynosi 2 270 062,30 zł.

Gmina Susiec realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich


termomodernizacja

Przedszkole Samorządowe w Suścu


popr

Spotkanie organizacyjne dla rodziców przedszkolaków


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu zaprasza rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Suścu na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w budynku szkoły w stołówce szkolnej.

Galeria


IMG 3607

Więcej…