Stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów uzdolnionych dotyczy uczniów zamieszkałych na stałe w gminie Susiec. Składanie wniosków o ww. stypendium trwa do 10 sierpnia danego roku lub w przypadku przeoczenia tego terminu do 10 lutego.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wraz umotywowaniem wnioskodawcy - jest to forma wniosku/podania. Ponadto do wniosku należy załączyć opinię szkoły, kopię świadectwa szkolnego a także niezależnie od wpisu na świadectwie kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia dziecka. Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

W załączeniu znajduje się regulamin przyznawania i udzielania stypendiów dla uczniów gminy Susiec.