eu     leader ue     lgd      PROW

 

   Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 02658-6930-UM0344859/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 15 grudnia 2014 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Susiec, zrealizowano operację pt. „Budowa parku rekreacji w Majdanie Sopockim Pierwszym”.

   Celem operacji jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki oraz rozwój, psychiczny i fizyczny ludności w różnej grupie wiekowej, zarówno mieszkańców wsi jak również turystów odwiedzających miejscowość. Przedsięwzięcie przyczyni się także do poprawy atrakcyjności turystycznej regionu a tym samym wpłynie na wzrost turystyki. Wartość projektu wyniosła 43 999,37 zł, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (E FRROW) 25 000,00 zł. Projekt został zrealizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie”.


   W ramach operacji zamontowano:
- skałkę bulderową - 1szt
- zestaw urządzeń rekreacyjnych – 1kpl

PARK REKREACJI
   
Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR I „Poprawa atrakcyjności turystycznej". Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych. Operacja wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 1 „Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych oraz rozwój infrastruktury turystycznej".

 

Wójt Gminy Susiec
(-) Zbigniew Naklicki

 

Operacja pn. „Budowa parku rekreacji w Majdanie Sopockim Pierwszym" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013