mieszkanie ciotusza

 

Gmina Susiec, realizuje projekt pn. „Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione” współfinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.


Głównym celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które spowodują wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, poprzez przebudowę budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione.


Przywrócenie do życia budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji możliwe będzie, poprzez nadanie mu nowych funkcji, realizację zintegrowanych działań poprawiających zagospodarowanie przestrzenne, stan środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu przyczyni się do zatrzymania procesu marginalizacji rewitalizowanych obszarów Gminy Susiec oraz wzrostu ich znaczenia w regionie. Prace obejmujące zagospodarowanie terenów i obiektów publicznych na terenie Gminy bez wątpienia przyczynią się do poprawy estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.


Zaplanowany w projekcie zakres robót obejmuje:
- rozbudowę istniejącego budynku,
- adaptację istniejącego budynku na mieszkania chronione,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- montaż instalacji wykorzystujących OZE oraz oświetlenia LED,
- montaż kotła gazowego,
- montaż monitoringu zewnętrznego.


Realizacja przedmiotowego projektu opowiada i rozwiązuje szereg problemów tj.:
- degradacja obiektów użyteczności publicznej, która pełniła niegdyś funkcje społeczne,
- degradacja przestrzeni,
- bariery widokowe,
- bezpieczeństwo publiczne,
- wykluczenie społeczne,
- marginalizacja,
- występowanie negatywnych zjawisk społecznych,
- brak aktywności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
- bariery architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych,
- zanieczyszczenie środowiska naturalnego
- koszty związane z dostawą energii.

Likwidacja wyżej wymiennych problemów w wyniku przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych obszaru zdegradowanego, przyczyni się do zintegrowanego rozwoju społeczno - gospodarczo - przestrzennego Gminy Susiec.

Całkowita wartość projektu: 3 239 850,90 PLN
Kwota dofinansowania: 2 230 427,36 PLN
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.12.2020r.