FEPR Lsz EFRR

Gmina Susiec informuje, że od kwietnia 2018 roku Gmina realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Susiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest poprawa, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Susiec.

Głównym celem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy Susiec, Szkoła Podstawowe w Grabowicy i Szkoła Podstawowa w Łosińcu. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy, jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne w budynkach: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy w Suścu, Szkoła Podstawowa w Grabowicy, Szkoła Podstawowa w Łosińcu).


Wskaźniki rezultatu do osiągnięcia:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 1609522,28 kWh/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 4094,9GJ/rok
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 229,73 tony równoważnika CO2/rok
4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 71,058 MWhe/rok
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,058 MWhe/rok
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 4 szt.
7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4 szt.
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MW
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MWe.
10. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4113,83 m2
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MW
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MWe
13. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wartość dofinansowania projektu wg umowy RPLU.05.02.00-06-0028/16-00 wynosi 2 270 062,30 zł.