Natomiast w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 –2013, nasza gmina w partnerstwie z dziesięcioma gminami powiatu Tomaszowskiego oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim bierze udział w staraniach pozyskania dofinansowania do zadania „Transgraniczne partnerstwo – bezpieczne środowisko”. Gmina przewiduje zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Oseredek i lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Susiec oraz przewoźnego agregatu prądotwórczego o dużej mocy na potrzeby zasilania urządzeń komunalnych w razie przerw
w dostawie prądu. Wartość projektu po stronie gminy to kwota ponad 1 mln 124 tys. zł. Specyfika tego Programu wymusza współpracę partnerską na poziomie samorządowym oraz partnerów zagranicznych. Liderem tego projektu została Gmina Tyszowce a partnerami zagranicznymi są: Czerwonogradzka Rada Miejska, Sokalska Rejonowa Rada i Rada Miejska w Rawie Ruskiej. Całkowita wartość tego projektu to kwota ponad 15 mln 700 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych ponad 14 mln 140 tys. zł.

Kolejnym projektem, w którym gmina uczestniczy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pt. „Łatwiej na Roztocze” jest wspólne przedsięwzięcie polegające na poprawie bezpieczeństwa w postaci budowy mostu na rzece Tanew, wykonanie gruntownej modernizacji drogi powiatowej i ścieżki rowerowej od Suśca w kierunku Huty Różanieckiej do granicy powiatu. Liderem tego projektu jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz partner zagraniczny – Żółkiewska Rejonowa Rada. Całkowita wartość tego zadania to kwota 17 mln 600 tys. zł, z czego można liczyć na dofinansowanie rzędu 15 mln 840 tys. tj. 90% kosztów kwalifikowanych. Planowane dofinansowanie do budowy mostu dla gminy to kwota ponad 1,5 mln zł. Wnioski te zostały opracowane oraz przetłumaczone na język angielski i złożone do instytucji zarządzającej gdzie będą podlegały ocenie formalno-prawnej a po niej merytorycznej. Mamy cichą nadzieję, że naszej gminie uda się skorzystać z tak atrakcyjnego dofinansowania
i zrealizowania długo oczekiwanych przedsięwzięć.