Wójt Gminy Susiec - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

 

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 • być pełnoletnim,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Susiec,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu zamieszkania,
  • telefonu,
  • adresu e-mail.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
 4. Klauzula informacyjna RODO.

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”.

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy tel. 84 665 48 93 wew. 21

Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Pliki do pobrania: