pfron logo

Gmina Susiec otrzymała refundację wkładu własnego w kwocie 180 000,00zł,
poniesionego w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione"
ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E.