• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Informacja o zakończeniu projektu: "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim".


Informujemy Państwa, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostaną wyłączone usługi dostępu do internetu w ramach projektu "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim". Związene jest to z upływem okresu trwałości projektu, który zakończył się 30 września bieżącego roku.

W lipcu 2009 roku w została podpisana umowa o utworzeniu konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego w celu realizacji projektu pt.: "Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tornaszowskim" realizowanego w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.
Strony umowy zgodnie postanowiły, że tworzą Partnerstwo, którego celem jest wspólna realizacja projektu. Liderem i koordynatorem projektu był Powiat, który występował jako wnioskodawca oraz strona umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Partnerami projektu były Gminy, które zobowiązały się do współpracy w zakresie realizacji i osiągnięcia zamierzonych celów projektu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4.873.005,00 PLN.

Beneficjentami ostatecznymi są mieszkańcy powiatu tomaszowskiego zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Zostało im przekazanych 195 sztuk laptopów oraz 1000 sztuk urządzeń abonenckich wraz z ich instalacją i podłączeniem u beneficjentów, z tego w Gminie Susiec 15 laptopów oraz 109 urządzeń abonenckich.

Zgodnie z umową o utworzeniu konsorcjum koszty utrzymania infraktruktury Powiat pokrywa w wysokości 15% a Partnerzy pokrywają proporcjonalnie do liczby mieszkańców uczestniczących w projekcie.