Na mocy podpisanej umowy darowizny w dniu 9 grudnia 2020 w budynku remizo – świetlicy w Majdanie Sopockim Pierwszym odbyło się uroczyste przekazanie jednostce OSP Majdan Sopocki łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem (zapora sorpcyjna 20mb, zapora parkanowa 20mb, suchy skafander 2szt). Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła 90 000,00 zł.


W przekazaniu sprzętu ze względu na sytuację pandemiczną nie mógł wziąć udziału Wójt Gminy Susiec - Zbigniew Naklicki, w jego zastępstwie przekazania dokonał pracownik Urzędu Gminy Susiec - Mariusz Słotwiński.


Zadanie współrealizowane było w 38,89% ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Sopockim.


Zgodnie w wymogami umowy o powierzeniu Gminie Susiec realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logotypami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.