• 1.jpg
  • 11.jpg
  • 14.jpg
  • 17.jpg
  • 19.jpg
  • 22.jpg
  • 24.jpg
  • 30.jpg

Spotkanie informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom


 ptup

Starosta Tomaszowski oraz
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
zapraszają
przedsiębiorców, producentów rolnych oraz osoby fizyczne na spotkanie informacyjne poświęcone powierzaniu pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenia MPiPS z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
Spotkanie odbędzie się w dniu 15.03.2017r. o godz. 10:00 w Sali B Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 (wejście od ul. Żwirki i Wigury).
Zagadnienia związane z tematyką spotkania przedstawią oddelegowani przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Urzędu Skarbowego
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ogłoszenie wyników postępowania dotyczącego wyboru najlepszej oferty na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu


Treść ogłoszenia

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec


Treść ogłoszenia

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci


Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Susiec do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim adres: ul. J. Słowackiego 7B, 22-600 Tomaszów Lubelski w roku 2017.

Informacja dotycząca zmiany ustawy o ochronie przyrody


Zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134), wprowadzone zostały – między innymi – następujące zasady, dotyczące uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

Więcej…

Więcej artykułów…