DEKLARACJE O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

DOWODY OSOBISTE

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu z zagranicy

Wniosek o nadanie nr PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

 

NIERUCHOMOŚCI

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie warunków na budowę/przebudowę/remont/ zjazdu z drogi gminnej

 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Wniosek o zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Zgłoszenie usunięcia drzewa na działce

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu

Wniosek o uzupełnienie aktu

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu zgonu

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu w obszarze Natura 2000

Wniosek o wypis z planu

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności z planem zagospodarowania

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

 


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie rolnika

Oświadczenie dzierżawcy

Zestawienie faktur

Klauzula informacyjna RODO

 


ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Wniosek o ustalenie technicznych warunków przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej

 

WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH

Oferta realizacji zadania publicznego* / oferta wspólna realizacji zadania publicznego*, o których mowa w art. 14 ust. 1* / 2* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Plik oferty do pobrania i wypełnienia w formacie doc

Umowa o realizację zadania publicznego* / umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej*, o których mowa w art. 16 ust. 1* / 6* ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Plik umowy do pobrania i wypełnienia w formacie doc

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Plik sprawozdania do pobrania i wypełnienia w formacie doc