mieszkanie ciotusza

 

Gmina Susiec, realizuje projekt pn. „Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione” współfinansowany w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.


Głównym celem projektu jest przeprowadzenie szeregu działań, które spowodują wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej, poprzez przebudowę budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione.


Przywrócenie do życia budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji możliwe będzie, poprzez nadanie mu nowych funkcji, realizację zintegrowanych działań poprawiających zagospodarowanie przestrzenne, stan środowiska przyrodniczego a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu przyczyni się do zatrzymania procesu marginalizacji rewitalizowanych obszarów Gminy Susiec oraz wzrostu ich znaczenia w regionie. Prace obejmujące zagospodarowanie terenów i obiektów publicznych na terenie Gminy bez wątpienia przyczynią się do poprawy estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców.


Zaplanowany w projekcie zakres robót obejmuje:
- rozbudowę istniejącego budynku,
- adaptację istniejącego budynku na mieszkania chronione,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- montaż instalacji wykorzystujących OZE oraz oświetlenia LED,
- montaż kotła gazowego,
- montaż monitoringu zewnętrznego.


Realizacja przedmiotowego projektu opowiada i rozwiązuje szereg problemów tj.:
- degradacja obiektów użyteczności publicznej, która pełniła niegdyś funkcje społeczne,
- degradacja przestrzeni,
- bariery widokowe,
- bezpieczeństwo publiczne,
- wykluczenie społeczne,
- marginalizacja,
- występowanie negatywnych zjawisk społecznych,
- brak aktywności w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
- bariery architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych,
- zanieczyszczenie środowiska naturalnego
- koszty związane z dostawą energii.

Likwidacja wyżej wymiennych problemów w wyniku przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych obszaru zdegradowanego, przyczyni się do zintegrowanego rozwoju społeczno - gospodarczo - przestrzennego Gminy Susiec.

Całkowita wartość projektu: 3 239 850,90 PLN
Kwota dofinansowania: 2 230 427,36 PLN
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.12.2020r.

FEPR Lsz EFRR

Gmina Susiec informuje, że od kwietnia 2018 roku Gmina realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Susiec”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest poprawa, jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Susiec.

Głównym celem projektu jest przedsięwzięcie dotyczące ograniczenia niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej tj.: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy Susiec, Szkoła Podstawowe w Grabowicy i Szkoła Podstawowa w Łosińcu. Zaplanowany w projekcie zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację wyżej wymienionych budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy, jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne w budynkach: Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Urząd Gminy w Suścu, Szkoła Podstawowa w Grabowicy, Szkoła Podstawowa w Łosińcu).


Wskaźniki rezultatu do osiągnięcia:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 1609522,28 kWh/rok
2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 4094,9GJ/rok
3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 229,73 tony równoważnika CO2/rok
4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej - 71,058 MWhe/rok
5. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 71,058 MWhe/rok
6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 4 szt.
7. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4 szt.
8. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MW
9. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MWe.
10. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 4113,83 m2
11. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MW
12. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,0689 MWe
13. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wartość dofinansowania projektu wg umowy RPLU.05.02.00-06-0028/16-00 wynosi 2 270 062,30 zł.


popr

termomodernizacja


Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Suścu zaprasza rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego w Suścu na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 roku o godzinie 17.00 w budynku szkoły w stołówce szkolnej.