Przedstawiam Państwu najważniejsze inwestycje, remonty i wiele różnych działań zrealizowanych w 2019 r.
Zadania zostały przeprowadzone ze środków zewnętrznych oraz własnych. Niektóre z nich są wieloletnie stąd zostały ujęte jako będące w realizacji. Mam ogromną satysfakcję, że nasze działania zostały zauważane również na zewnątrz gminy. Nadmienię, że podczas II Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej w konkursie na „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” oraz „Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej” wśród laureatów znalazła się Gmina Susiec oraz moja osoba.
Wszystkim Państwu dziękuję za wspólną, ciężką pracę, pozyskane środki i uzyskane efekty. Wiele z nich posłuży długie lata, ułatwiając życie mieszkańcom Gminy Susiec. W załączeniu opisy i zdjęcia poszczególnych inwestycji.


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Susiec

W trakcie całego 2019 r trwały prace modernizacyjne czterech obiektów Gminy Susiec w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Susiec". W ramach zadania przewidziano następujące części :

 • Termomodernizacja ze zmianą konstrukcji dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu,
 • Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Susiec,
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łosińcu,
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grabowicy.

Termomodernizacja obejmowała wiele zadań w tym m. in. : izolację fundamentów, ocieplenie budynku, położenie tynków, wymianę wielu instalacji, założenie instalacji fotowoltaicznej i wiele innych w zależności od indywidualnego stanu budynków.
W trzech obiektach prace zostały już zakończone. W GOK w Suścu ze względu na złożoność prac działania jeszcze trwają.
Inwestycja jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Kwota inwestycji w 2019 roku 3 785 800 zł.
Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych, VAT – jest kosztem niekwalifikowalnym.
Na zdjęciach przedstawiono wygląd obiektów po i przed modernizacją.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec

30 sierpnia 2019 zakończono realizację projektu „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec”. Inwestycję zrealizowano w ramach „Umowy przyznania pomocy na operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania 7,2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosi 2 450 466 zł, a kwota dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 1 130 768 zł.
Realizacja tego zadania przyczyniła się do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego w miejscowości Susiec, Rybnica, Oseredek jak i terenie całej gminy, oraz poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń wód rzeki Jeleń.
W ramach operacji została zwiększona przepustowość oczyszczalni z 305 m3/d do 374 m3/d. Podczas powyższego zadania dokonano między innymi: roboty związane z przebudową obiektów kubaturowych. Dokonano zmiany systemu napowietrzania na system drobno-pęcherzykowy. Zamontowano nową instalację technologiczną, instalację sanitarną i elektryczną, oraz stworzono stanowisko do wykonywania wstępnych analiz jakościowych i ilościowych ścieku surowego, oczyszczonego i osadów. Podczas przebudowy zainstalowano automatyczną stację zlewczą, ścieków dowożonych oraz instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Zakupiono wyposażenie oczyszczalni w tym, przyczepę rolniczą, urządzenie wysokociśnieniowe do płukania i udrażniania instalacji kanalizacyjnych.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Zakup pojazdów strażackich

21 maja 2019 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia Gminie Susiec promes na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oseredku. 15 jednostek OSP z Gminy Susiec otrzymało dotację na wyposażenie w łącznej kwocie 95 000 zł. OSP w Oseredku otrzymało dotację na zakup samochodu strażackiego w wysokości: 380 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 130 000 zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zakup samochodu jest w trakcie realizacji.

Gmina Susiec otrzymała promesę na zakup samochodu dla OSP w Oseredku.

Kliknij aby powiększyć 


Program "Człowiek i Biosfera"

Od 19 czerwca 2019 roku Roztocze jest wpisane do międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery w ramach Programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere - MAB) UNESCO jako transgraniczny rezerwat biosfery. Obejmuje on obszar Roztocza i rozciąga się od powiatu janowskiego, przez biłgorajski, zamojski i tomaszowski w województwie lubelskim oraz lubaczowski w województwie podkarpackim, a kończy w powiatach jaworowskim i żółkiewskim na Ukrainie. W Polsce jest obecnie 11 rezerwatów Biosfery UNESCO. Dzięki przynależności do w/w sieci uzyskamy dodatkową promocję naszego regionu i większą możliwość pozyskiwania środków finansowych na rozwój regionu.
Od 19 czerwca 2019 roku Roztocze jest wpisane do międzynarodowej Sieci Rezerwatów Biosfery w ramach Programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere - MAB) UNESCO jako transgraniczny rezerwat biosfery.

Kliknij aby powiększyć


Projekt "Z NAUKĄ ZA PAN BRAT"

31 lipca 2019 r. Gmina Susiec zakończyła realizację projektu „Z NAUKĄ ZA PAN BRAT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Celem projektu było podniesienie u 300 ucz. w trzech szkołach podstawowych tj.: Szkole Podstawowej w Suścu, Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym i Szkole Podstawowej w Łosińcu umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Zaplanowane zajęcia obejmowały zajęcia rozwijające kompetencje na rynku pracy, zajęcia dodatkowe i wyrównawcze z zakresu: technologii Informacyjno-komunikacyjnej, matematyczno-przyrodnicze, języki obce, zajęcia specjalistyczne (logopeda, psycholog, pedagog) obejmujących kształtowanie własnej osobowości i postawy, poznanie samego siebie, nauka asertywności, działania w grupie, niwelowanie wad rozwojowych zajęcia z doradztwa zawodowego oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie nabycia kompetencji cyfrowych i podnoszenia kwalifikacji.

Czas realizacji projektu: 01.07.2018 r. – 31.07.2019 r.

Kwota dofinansowania ze środków UE: 534 631 zł (w tym 33 420 zł wkład własny niefinansowy).

Kliknij aby powiększyć


Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione

We październiku 2019 r. ruszyły prace w ramach umowy na realizację projektu pt: "Przebudowa budynku szkoły w Ciotuszy Starej na mieszkanie chronione". podpisanej z wykonawcą w dniu 28 sierpnia 2019 r.
Zaplanowany w projekcie zakres robót obejmuje: rozbudowę i adaptację istniejącego budynku na mieszkania chronione (doposażenie pokoi mieszkalnych, kuchni, sali świetlicowej, sali rehabilitacyjnej, pomieszczeń personelu), zagospodarowanie terenu wokół budynku w tym budowa siłowni przystosowanej dla osób starszych, montaż instalacji wykorzystujących OZE (źródła energii odnawialnej: panele fotowoltaiczne, kolektor słoneczny, oświetlenie LED), monitoring zewnętrzny.
Grupę docelową projektu, stanowią mieszkańcy obszaru zdegradowanego, a przede wszystkim osoby starsze. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 1,04 ha.
Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich. w ramach RPO WL. Całkowita wartość projektu: 3 239 850 zł, dofinansowanie z budżetu europejskiego: 2 230 427 zł.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym

17 września 2019 została oddana do użytku sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym. Sala została wybudowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Zadania Inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017 z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację projektu pod nazwą ”Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym”.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacja zadania inwestycyjnego wynosi 1 179 151 zł w tym: środki własne w kwocie 353 751 zł., dofinansowanie w kwocie 825 400 zł.

Ponadto Gmina Susiec z własnych środków dofinansowała inwestycję w postaci dobudowy widowni i zaplecza magazynowego w kwocie 190 000 zł. To długo oczekiwana i jedna z większych inwestycji w naszej gminie. Na pewno spełni swoje zadanie służąc nie tylko dzieciom i młodzieży, ale też całej lokalnej społeczności.

 

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Ciotuszy Starej

We wrześniu 2019 r. w Ciotuszy Starej została zakończona budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego. Wartość linii wyniosła 84 870 zł. Środki pochodzą z budżetu Gminy Susiec.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


 "Spotkanie na granicy"

W dniu 9 października 2019 odbyło się robocze "Spotkanie na granicy". w sprawie skomunikowania miejscowości Podlesina (gmina Narol) z okolicznymi lubelskimi miejscowościami. Podczas spotkania padły deklaracje o wspólnych działaniach drogowych mających połączyć Podlesinę z Rabinówką i dalej do Tomaszowa Lub, Podlesinę z Maziłami i odcinka Podlesina - Chyże. W spotkaniu uczestniczyli włodarze 4 sąsiadujących roztoczańskich gmin: Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Wójt Gminy Susiec, Wójt Gminy Bełżec i Burmistrz Miasta i Gminy Narol.

Trwają prace przygotowawcze związane w wykonaniem dokumentacji.

Kliknij aby powiększyć


Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Łosiniecka

11 października 2019 Gmina Susiec zakończyła modernizację drogi gminnej znajdującej się w miejscowości Wólka Łosiniecka, o całkowitej długości 0,638 km.

W roku 2019 wykonano odcinek o długości 0,276 km o wartości 222 314 zł. Zakres prac: roboty ziemne - przepust przy drodze powiatowej dł. 10mb, ułożenie krawężników dł. 545 mb, podbudowa z tłucznia kamiennego 1095 m2, nawierzchnia z kostki brukowej 1095 m2, zjazdy z kostki brukowej 114 m2, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym 178 m2, oznakowanie pionowe.

Całkowita wartość inwestycji w Wólce Łosinieckiej wyniosła – 501 024 zł.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć


„ZIELONE SERCE ROZTOCZA”

W dniu 29 października 2019 r. w Józefowie został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy samorządów w opracowaniu i realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju „ZIELONE SERCE ROZTOCZA” na lata 2020 – 2030. Zawarte porozumienie dotyczy rozwoju turystyki w obszarze obejmujących gminy: Józefów, Krasnobród, Susiec i Zwierzyniec. Liczymy na wspólną promocję i inwestycje.

Kliknij aby powiększyć


Leśna trasa rowerowa

W dniu 28 lutego 2020 r. rozpoczęto uzgodnienia dot. utworzenia leśnej trasy rowerowej przebiegającej przez miejscowości Tomaszów Lubelski-Siwa Dolina-Pasieki-Łosiniec-Maziły-Susiec. Inicjatywa wypłynęła z Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski.
W październiku 2019 odbyło się kolejne spotkanie partycypujących w projekcie partnerów w tym Gminy Susiec, zwieńczone wizją terenu i podpisaniem porozumienia, w którym zapowiedziano że będą zabiegać o pozyskanie dofinansowania na ten cel. Utworzenie rekreacyjnej, leśnej trasy rowerowej wynika ze stale rosnącego zainteresowania turystyką rowerową, uprawianą na trasach położonych w kompleksach leśnych, z możliwością korzystania z miejsc postojowych i oferty rekreacyjnej obiektów położonych w okolicy trasy.

Kliknij aby powiększyć


Odnawialne źródła energii na terenie gminy Susiec

W listopadzie 2019 r. zakończono i rozliczono projekt na instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych montowanych w gospodarstwach domowych pt. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Susiec” zrealizowany na podstawie umowy nr RPLU.04.01.00-06-0093/16-00 z dnia 28 grudnia 2016 r. o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE”.

Całkowita wartość projektu 3 202 330 zł, kwota dofinansowania 2 445 883 zł.


Remont świetlic

Z Funduszy Sołeckich miejscowości z terenu Gminy Susiec w 2019 r. wydatkowano na remonty świetlic oraz ich doposażenie kwotę 155 200 zł.
W kolejno przedstawionych miejscowościach wykonano remonty remizo-świetlic na kwoty:

 1. Ciotusza Nowa – 6 500 zł,
 2. Ciotusza Stara -10 000 zł
 3. Grabowica - 7 200 zł
 4. Huta Szumy - 10 200 zł
 5. Łosiniec I - 17 200 zł
 6. Łosiniec II - trwa remont
 7. Łuszczacz - 9 900 zł
 8. Maziły – 6 100 zł
 9. Nowiny – 10 600 zł
 10. Oseredek – 13 400 zł
 11. Paary – 10 000 zł
 12. Wólka Łosiniecka – 15 000 zł
 13. Susiec I i Susiec II na modernizację świetlicy odpowiednio - 5 000 zł i 15 800 zł
 14. Majdan Sop. Pierwszy - wyposażono świetlicę w sprzęt na kwotę - 4500 zł
 15. Róża doposażono plac zabaw na kwotę – 13 800 zł

Wiaty rowerowe POR

Pod koniec 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie wiat rowerowych POR (Punkt Obsługi Rowerów) budowanych na trasie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza (znaki czerwone). Wiaty zostały wybudowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy wsparciu organizacyjnym poszczególnych gmin, w tym Gminy Susiec. Na terenie naszej gminy zostały ustawione 2 wiaty: k. Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i k. Świetlicy Wiejskiej w Łosińcu. Będą służyły odwiedzającym gminę Susiec rowerzystom i lokalnej społeczności. Dbajmy wszyscy o ich stan.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

 


Samorząd przyjazny ekonomii społecznej

Wiosną 18 marca 2019 r. podczas II Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej w ramach konkursu na „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” i „Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej” wśród laureatów znalazła się Gmina Susiec i moja osoba. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Mam nadzieję że przedstawione, wspólnie zrealizowane inwestycje w 2019 r. ocenicie Państwo pozytywnie.

Wójt Gminy Susiec

Zbigniew Naklicki