Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy

 

 

L.p. Nr działki Powierzchnia Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody Obręb geodezyjny Uwagi Cena
1 2 3 4 5 6 7
1. 904/1 0,2038 ha Dec. GNiR-Z.7532.1.4.2013.PC Nowiny Teren usług publicznych -oświaty. Zabudowany budynkiem byłej szkoły podstawowej 499 200,00 zł+ 23% podatek VAT
2. 904/3 0,1366 ha Dec. GNiR-Z.7532.1.4.2013.PC Nowiny Teren usług publicznych -oświaty. 46 854,00 zł+ 23% podatek VAT
3. 1276/4 0,9900 ha ZA1T/00044193/1 Paary Teren usług nieuciążliwych. Zabudowany budynkiem byłej szkoły podstawowej 877 134,00+ 23% podatek VAT

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22.

Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2020 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości co najmniej 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 03 9639 1051 2004 5100 0345 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku. W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu.

REGULAMIN

ustnego przetargu nieograniczonego i ograniczonego na zbycie działek z mienia Gminy Susiec, który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020r. w Urzędzie Gminy Susiec.

 1. Przedmiotem przetargu są działki których wykaz umieszczony jest w ogłoszeniu Wójta Gminy Susiec GMK.6840.4.2020 z dnia 02.11.2020r.
 2. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Susiec nr 101/20z dnia 02.11.2020r. przetarg przeprowadzi komisja w składzie:
  • Tomasz Skroban – Sekretarz Gminy Susiec - Przewodniczący Komisji
  • Marek Marczewski – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Susiec - Członek Komisji
  • Piotr Słotwiński – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Członek Komisji.
  • Piotr Korkosz – Starszy Inspektor ds. działalności gospodarczej, zdrowia i ochrony przeciwpożarowej – Członek Komisji
 3. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 4. Wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział Susiec nr 03 9639 10512004 5100 0345 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec, w terminie do 30 listopada 2020 roku. W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczy się w poczet ceny nieruchomości. Wadium zwraca się w przypadku odwołania przetargu, oraz po zamknięciu przetargu osobom, które nie wygrały przetargu.
 6. Do wylicytowanej ceny działek położonych w terenach budowlanych, i budownictwa letniskowego zostanie doliczony VAT w wysokości 23%, na działki użytkowania rolniczego będące przedmiotem przetargu stawka podatku VAT wynosi 0.
 7. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej, oraz osoby bliskie tym osobom.
 8. Przy otwarciu przetargu Przewodniczący Komisji informuje uczestnikówo cenie wywoławczej nieruchomości oraz o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który wygrał przetarg.
 9. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienie ceny, które określa się w wysokości co najmniej 1% ceny wywoławczej –z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza przetarg za zakończony podając imię i nazwisko osoby, która wygrała przetarg.
 12. Przed sporządzeniem aktu notarialnego nabywca powinien zapoznać się z granicami kupowanej działki oraz podpisać protokół wprowadzenia.
 13. Wartość kupowanej działki nie obejmuje wskazania granic.
 14. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala organizator przetargu. Nie stawienie się nabywcy nieruchomości w oznaczonym dniu i godziniew Kancelarii Notarialnej celem zawarcia aktu notarialnego powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
 15. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca działki.
 16. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć do Wójta Gminy Susiec w terminie do 10.12.2020r.