ue prow

Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Susiec (ul. Turystyczna) i Rybnica” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020

                Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00070-65150-UM0300012/16 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 zawartą w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gmina Susiec, Gmina Susiec jest w trakcie realizacji operacji pt. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Susiec (ul. Turystyczna) i Rybnica”.

Wartość projektu wynosi 1 470 800,92 zł, a kwota dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 851 696,00 zł

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego w miejscowości Susiec i Rybnica oraz poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych pozytywnie wpłynie na poprawę miejscowego środowiska naturalnego jakim jest Rezerwat „Nad Tanwi a” i „Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej” . Poprzez wybudowanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej tereny objęte operacją staną się atrakcyjne do inwestowania w ośrodki turystyczno – wypoczynkowe oraz powstawanie nowych gospodarstwa agroturystycznych.

W ramach operacji zostanie zrealizowane:                                                                                                            

- 2,09 km sieci zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę,                                                                               

- 2,18 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,                                                                      

- 18 szt. przyłączy wodociągowych,                                                                                                                            

- 16 szt. przyłączy kanalizacyjnych.

Wykonawcą prac jest Firma Instalatorstwo Sanitarne, Smyk Krzysztof, Wólka Panieńska 25 G, 22-400 Zamość z terminem wykonania do dnia 30 lipca 2018 roku.