ue prow

Operacja pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00055-65150-UM0300013/16 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020 zawartą w dniu 17 lipca 2017 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gmina Susiec, Gmina Susiec jest w trakcie realizacji operacji pt. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Susiec”.

Wartość projektu wynosi 2 189 523,24 zł, a kwota dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – 1 132 677,00 zł
Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy warunków życia i rozwoju gospodarczego w miejscowości Susiec, Rybnica, Oseredek jak i terenie całej gminy oraz poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń wód rzeki Jeleń do której odprowadzane są ścieki, pozytywnie wpłynie na poprawę miejscowego środowiska naturalnego jakim jest rezerwat „Nad Tanwią” i „Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej”. Poprzez poprawę stanu środowiska naturalnego tereny objęte operacją stan a się atrakcyjne do inwestowania w ośrodki turystyczno – wypoczynkowe oraz powstawanie nowych gospodarstw agroturystycznych.

W ramach operacji zostanie zwiększona przepustowość oczyszczalni z 305 m3/d do 374 m3/d w tym zrealizowane zostaną następujące roboty budowlane oraz zakupione wyposażenie oczyszczalni: - roboty związane z przebudową obiektów kubaturowych, - zamontowana nowa instalacja technologiczna , - instalacja sanitarna, - instalacje elektryczne technologiczne, - instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, -zakupione wyposażenie oczyszczalni w tym przyczepa i urządzenie wysokociśnieniowe do płukania instalacji

Wykonawcą prac jest Zakład Usług, Józef Bucior, ul. Liliowa 13, 22-400 Krasnobród z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2019 roku.