eu     leader ue     lgd      PROW

   Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 01779-6930-UM0343069/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 25 września 2013 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Susiec, zrealizowano operację pt. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w sprzęt nagłaśniający, stoły biesiadne i namiot".

   Celem operacji jest wzbogacenie oferty działalności kulturalnej i sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia sali pełniącej funkcję świetlicy. Wartość projektu wyniosła 38 259,00 zł, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (E FRROW) 24 500,00 zł. Projekt został zrealizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie".

   W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie:
- zestawy biesiadne (stół + 2 ławki)
– kpl. 40 -ławki składane - szt. 60
- sprzęt nagłaśniający (2 kolumny, 6 mikrofonów) – kpl. 1
– namiot ekspresowy – szt. 1

   Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR III „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości kapitału ludzkiego". Cel szczegółowy 3.1 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych. Operacja wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 5 „Wiejskie Centra Aktywności".

Wójt Gminy Susiec
(-) mgr Franciszek Kawa