eu     leader ue     lgd      PROW

   Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 01782-6930-UM0342812/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 25 września 2013 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Susiec, zrealizowano operację pt. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec" Celem operacji jest poprawa jakości życia na terenie miejscowości Łosiniec, co pozytywnie wpłynie na rozwój turystyki oraz rozwój intelektualny, psychiczny i fizyczny dzieci . Wartość projektu wyniosła 28 473,27 zł, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (E FRROW) 18 519,20 zł. Projekt został zrealizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie"
W ramach operacji zamontowano:

- zestaw zabawowy - kpl 1,

-karuzela krzyżowa średnicy 180 cm - szt. 1,

-huśtawka ważka - szt. 1,

-konik -bujak sprężynowy - szt. 1,

-motorek-bujak sprężynowy - szt. 1,

- ławka wolno stojąca - szt. 1,

-karuzela tarczowa z siedziskami, średnica 150 cm.
   Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR I „Poprawa atrakcyjności turystycznej". Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych. Operacja wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 1 „Poprawa dostępu do atrakcji turystycznych oraz rozwój infrastruktury turystycznej".

 

Wójt Gminy Susiec
(-) mgr Franciszek Kawa

 

Operacja pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec" jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013


  eu     leader ue     lgd      PROW

   Informuję, że zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 01779-6930-UM0343069/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartą w dniu 25 września 2013 roku w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Susiec, zrealizowano operację pt. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w sprzęt nagłaśniający, stoły biesiadne i namiot".

   Celem operacji jest wzbogacenie oferty działalności kulturalnej i sportowej Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia sali pełniącej funkcję świetlicy. Wartość projektu wyniosła 38 259,00 zł, a kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (E FRROW) 24 500,00 zł. Projekt został zrealizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju realizowaną przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie".

   W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie:
- zestawy biesiadne (stół + 2 ławki)
– kpl. 40 -ławki składane - szt. 60
- sprzęt nagłaśniający (2 kolumny, 6 mikrofonów) – kpl. 1
– namiot ekspresowy – szt. 1

   Realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celu ogólnego LSR III „Aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości kapitału ludzkiego". Cel szczegółowy 3.1 Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych. Operacja wpisuje się w Przedsięwzięcie nr 5 „Wiejskie Centra Aktywności".

Wójt Gminy Susiec
(-) mgr Franciszek Kawa