W związku z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wójt Gminy Susiec informuje o podjęciu Uchwały nr XXX/286/2023 Rady Gminy Susiec z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Treść uchwały

 

W związku z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wójt Gminy Susiec informuje o podjęciu Uchwały nr XXX/286/2023 Rady Gminy Susiec z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Treść uchwały


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2021-2030 zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XXIX/270/2023 Rady Gminy Susiec z dnia 31 marca 2023 r.


Gminny Program Rewitalizacji ma przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym oraz przestrzennym poprzez podjęcie działań zmierzających do aktywizowania lokalnej społeczności oraz zapobiegania procesom degradacji. Dokument ma na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Gminny Program Rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji, na którym prowadzone będą działania wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego na terenie Gminy Susiec, został wyodrębniony z obszaru zdegradowanego określonego na podstawie sporządzonej analizy. Analiza obejmowała negatywne zjawiska ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej.


Obwieszczenie zostaje podane do wiadomości publicznej w terminie od 04-07-2023 do 19-07-2023r.

Wójt Gminy Susiec