W związku z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Wójt Gminy Susiec informuje o podjęciu Uchwały nr XXX/286/2023 Rady Gminy Susiec z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

Informujemy, że 11 maja 2023 r. uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Susiec została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Treść uchwały

 

W dniu 31 marca 2023 roku Rada Gminy Susiec podjęła Uchwałę Nr XXIX/270/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Susiec.

Treść Uchwały

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest partycypacja społeczna. Konsultacje społeczne stanowią nierozerwalny element procesu opracowywania wszelkich dokumentów strategicznych. Pozwalają one na zapoznanie się ze społecznym odbiorem danego dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty, umożliwiając dotarcie do szerokiego grona osób, których dany dokument bezpośrednio dotyczy. Uczestnicy konsultacji społecznych poprzez zgłaszanie uwag i opinii mają możliwość wpływania na kształt danego dokumentu. Proces konsultacyjny zapewnia wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej użytecznych oraz realistycznych zapisów.


Gmina Susiec jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym przeprowadzono diagnozę i delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która miała na celu wskazać obszary, charakteryzujące się koncentracją problemów społecznych oraz gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowiskowych lub technicznych.


Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły.

Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec

Wójt Gminy Susiec obwieszcza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Susiec w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Susiec. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2021-2030.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. w formie:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy.
  Formularz zgłaszania uwag dostępny będzie od dnia 23 grudnia 2022r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 2. Zbierania uwag ustnych.
  Zbieranie uwag ustnych będzie możliwe od dnia 23 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.:
  1. w Urzędzie Gminy Susiec pokój nr 12 w godzinach pracy Urzędu,
  2. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 3. Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.
  Ankieta dostępna będzie od dnia 23.12.2022 r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym: ugsusiec.bip.lubelskie.pl,
  2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
  3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
  4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
 4. Otwartego spotkania konsultacyjnego ekspertów z mieszkańcami Gminy Susiec umożliwiającego prezentację głównych założeń i propozycji do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji.
  Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, w dniu 13 stycznia 2023 r. w godzinach 10.00-12.00, możliwe będzie indywidualne spotkanie z ekspertem.

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępny będzie od dnia 23 grudnia 2022 roku:

   1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Susiec pod adresem internetowym ugsusiec.bip.lubelskie.pl
   2. na stronie Gminy Susiec pod adresem internetowym: susiec.pl
   3. w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Susiec,
   4. podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.

Wypełnione formularze zgłaszania uwag i ankiety konsultacyjne można przekazać:

   1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna” lub „Formularz zgłaszania uwag"),
   2. drogą korespondencyjną na adres:Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec
   3. w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 13 stycznia 2023r.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

   • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkania otwartego),
   • złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 23 grudnia 2022 r. albo po dniu 31 stycznia 2023 r.

Załączniki: