Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie

Na podstawie Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Susiec z dnia 5 lutego 2024r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji powołany został Komitet Rewitalizacji w składzie:

 • 3 osoby reprezentujące mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
 • 3 osoby reprezentujące mieszkańców nie należących do obszaru rewitalizacji,
 • 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą,
 • 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
 • 4 przedstawicieli Radnych Rady Gminy, wyznaczonych przez Radę Gminy Susiec,
 • 1 przedstawiciel organów władzy publicznej oraz innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, wskazanych przez jednostki uprawnione do reprezentowania tych organów i podmiotów.

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa uchwała NR XXXIV/313/2023 RADY GMINY SUSIEC z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Susiec.

Wójt Gminy Susiec powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2024-2030.

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r poz. 28, 1688), Wójt Gminy Susiec ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2024-2030. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu GPR.

Termin konsultacji: od 07-02-2024 r. do 12-03-2024 r.

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej:
Uwagi i opinie można składać:

 • drogą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Susiec ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec,
 • osobiście w Urzędzie Gminy Susiec ul. Tomaszowska 2 pokój nr. 12, w godzinach 7:30 do 15:30,
 • osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.

2. zbieranie uwag ustnych:

 • przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 84 66548-93 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 • przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy Susiec ul. Tomaszowska 2 pokój nr 12, w godzinach 7:30 – 15:30,
 • osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego.

3. spotkanie konsultacyjne zaplanowane w dniu 27 lutego 2024r w godz. 10:00-12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu, Susiec, ul. Tomaszowska 100.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.ugsusiec.bip.lubelskie.pl
 • na stronie internetowej gminy Susiec: www.susiec.pl
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Susiec
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 12 marca 2024 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Susiec.
Informacja podsumowująca konsultacje społeczne zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Susiec, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępniona w siedzibie Urzędu.
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2024-2030

Formularz zgłaszania uwag

Wójt Gminy Susiec ogłasza otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji Gminy Susiec.