kreat nag

 

Dnia 5 lipca 2012 roku Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zorganizowała Konferencję pt. „Samorząd niezależny energetycznie – dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej”. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy Patronat nad Konferencją objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego. Uczestnikami konferencji było ponad sto osób, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyższych uczelni, organizacji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania i przedsiębiorstw, przede wszystkim z województwa lubelskiego. Jej celem była prezentacja doświadczeń polskich samorządów w zakresie realizacji inwestycji w branży energetyki odnawialnej oraz projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” jako źródła inspiracji działań na poziomie lokalnym w zakresie wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dobre praktyki związane z realizacją projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” i uruchomieniem pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Wierzchosławicach oraz doświadczenia Urzędu Miasta Kisielice we współpracy z inwestorami w branży energetyki wiatrowej (na terenie gminy działa farma wiatrowa o mocy 40,5 MW - jeden z największych tego typu obiektów w kraju), a także działania Laureatów Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” Partnerstwa „Dolina Zielawy i Piwonii”, Partnerstwa Powiatu Tomaszowskiego i Partnerstwa Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego w branży energetyki odnawialnej. Ponadto, w trakcie konferencji zostały przedstawione obecne i planowane uwarunkowania prawne oraz system wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.

Konferencja stanowiła podsumowanie projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, którego realizacja rozpoczęła się 1 lutego 2011 roku. Celem projektu było przygotowanie lokalnych partnerów: przedstawicieli 90 jednostek samorządu terytorialnego i 30 organizacji pozarządowych, samorządów gospodarczych, partnerów społecznych, przedsiębiorców i społeczności lokalnej z 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego do utworzenia partnerstw w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii na poziomie powiatu i wsparcie trzech partnerstw – Laureatów Konkursu „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” przy opracowaniu strategii w okresie od lutego 2011 roku do lipca 2012 roku.

W ramach projektu zostały zrealizowano szereg zróżnicowanych działań. Przeprowadzono badanie socjologiczne dotyczące nastawienia mieszkańców Lubelszczyzny do zmian, chęci współtworzenia zmian oraz sprawdzające poziom wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Badanie przeprowadził TNS OBOP metodą CATI na 1000-osobowej próbie mieszkańców z 20 powiatów ziemskich województwa lubelskiego, a jego wyniki znajdują się na portalu projektowym www.energetycznikreatorzyzmian.pl . Warto w tym miejscu podkreślić, że wyniki pokazały dużą świadomość ekologiczną lokalnych społeczności oraz pozytywny wizerunek odnawialnych źródeł energii w społeczeństwie.

Kolejnym działaniem było opracowanie analiz dla 20 powiatów ziemskich, które zawierają m. in. informacje o: aspektach prawnych i dokumentach strategicznych dotyczących OZE, poprawy efektywności energetycznej i obszaru rynku energii, profilu energetycznym powiatu i wchodzących w jego skład gmin, danych dotyczących możliwego do wykorzystania potencjału OZE w każdym z powiatów ziemskich. Ponadto, każda z analiz zawiera wykaz co najmniej 20 potencjalnych projektów w zakresie wykorzystania potencjału OZE i/lub poprawy EE z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących energię produkowaną z OZE możliwych do realizacji w poszczególnych powiatach, a także trzy rekomendowane do realizacji projekty najefektywniej wykorzystujące potencjał OZE w danym powiecie. Dla tych projektów zostały opracowane uproszczone studia celowości. Wszystkie analizy zostały opublikowane na portalu projektu.

Zostały również zorganizowane trzydniowe seminaria dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego w ośmiu miastach: Tomaszowie Lubelskim, Lubartowie, Hrubieszowie, Białej Podlaskiej, Lublinie, Łukowie, Parczewie i Kraśniku w okresie od maja do lipca 2011 roku. Celem seminariów była popularyzacja wiedzy na temat idei projektu, zaplanowanych form wsparcia, wyników analiz oraz przygotowanie potencjalnych lokalnych partnerów do podjęcia współpracy w ramach partnerstw w dalszej części projektu. Wzięło w nich udział ponad 120 osób: przedstawiciele 92 jednostek samorządu terytorialnego i 30 organizacji pozarządowych.

Na jesieni 2011 roku został przeprowadzony Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego”. Jego celem był wybór najlepszych koncepcji utworzenia lokalnego partnerstwa w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w kontekście rozwoju branży OZE. Laureatami konkursu zostały trzy partnerstwa, które przedstawiły najwyżej ocenione przez kapitułę konkursową koncepcje: Partnerstwo „Dolina Zielawy i  Piwonii” obejmujące swoim zasięgiem powiaty bialski i parczewski (Liderem Partnerstwa jest Gmina Wisznice, a Partnerami: Gmina Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnówka, Gmina Parczew, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, LGD „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Razem dla Parczewa, Eko-Triomix Sp. z o.o. i DMG Sp. z o.o.), Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego (Liderem Partnerstwa jest Powiat Tomaszowski, a Partnerami: Miasto Tomaszów Lubelski, Gminy: Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Telatyn, LGD „Roztocze Tomaszowskie” i Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o. o); Partnerstwo Energetycznego Gmin Powiatów Łukowskiego i Ryckiego (Liderem Partnerstwa jest Gmina Łuków, a Partnerami Gminy: Adamów, Kłoczew, Krzywda, Stanin, Ryki, Stoczek Łukowski, Nowodwór, Wojcieszków, a także Miasto Stoczek Łukowski i LGD „Razem ku lepszej przyszłości”).

Zwycięskie Partnerstwa otrzymały wsparcie w ramach dalszej realizacji projektu: udział w wizytach studyjnych, seminariach oraz pomoc ekspertów przy opracowywaniu strategii zarządzania zmianą gospodarczą oraz promocja Partnerstw jako dobrych praktyk regionalnych. Celem dwóch wizyt studyjnych była prezentacja dobrych praktyk polskich jst, które wybrały ścieżkę szybkiego rozwoju w oparciu o wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i poprawę efektywności energetycznej. Program pierwszej wizyty objął m. in. zwiedzanie pierwszej w Polsce farmy fotowoltaicznej (Wierzchosławice), instalacji pieców zintegrowanych z pompami ciepła i wspomaganych kolektorami słonecznymi, kotłowni biomasowej zintegrowanej z kolektorami słonecznymi oraz systemem pozyskiwania i przygotowania biomasy. Uczestnicy zapoznali się z kompleksowym projektem oświetlenia gminy latarniami zasilanymi energią słoneczną i wiatrową oraz budowy biogazowi, jak również z kompleksowym projektem gminnym obejmującym lampy hybrydowe i segregatornię odpadów. Podczas drugiej wizyty studyjnej w dniach 23-25 stycznia 2012 roku uczestnicy poznali założenia projektów z zakresu wykorzystania OZE realizowanych przez gminę Piaseczno (województwo mazowieckie), zwiedzili farmę wiatrową w Kisielicach (województwo warmińsko-mazurskie) oraz spotkali się z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią (województwo pomorskie) – regionalnymi liderami w zakresie działań związanych z wykorzystaniem potencjału OZE i poprawą efektywności energetycznej. Uczestnicy poznali także technologię budowy domu pasywnego „Zero energii” w Olsztynie.

Kolejną formą wsparcia Laureatów Konkursu była organizacja seminariów wyjazdowych. Miały one na celu rozwój poszczególnych Partnerstw oraz przygotowanie do podjęcia współpracy przy opracowaniu i wdrożeniu strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Dzięki wiedzy zdobytej w trakcie seminariów ich uczestnicy mogli aktywnie włączyć się w proces opracowywania strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie odnawialnych źródeł energii dla swoich powiatów poprzez udział w spotkaniach roboczych. Opracowane strategie przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju potencjału odnawialnych źródeł energii dla powiatów: bialskiego i parczewskiego, tomaszowskiego oraz łukowskiego i ryckiego zostały wydane w nakładzie po 1000 sztuk.

 

W ramach projektu została również opracowana publikacja stanowiąca kompendium wiedzy o tworzeniu i prowadzeniu współpracy w ramach partnerstw i zarządzaniu zmianą gospodarczą w aspekcie wykorzystania potencjału OZE pt. „Lubelskie liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych – recepta na sukces”.

Wszystkie publikacje stworzone w ramach projektu znajdują się na portalu projektowym www.energetycznikreatorzyzmian.pl, którego celem jest popularyzacja wiedzy o tworzeniu lokalnych partnerstw mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii zarządzania zmianą gospodarczą, a także prezentacja dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) i działaniami na rzecz poprawy efektywności energetycznej (EE). Na portalu, oprócz publikacji, dostępne są także relacje z wyjazdów oraz spotkań zorganizowanych w ramach projektu, ciekawostki związane z OZE i EE oraz galeria zdjęć związana z realizacją projektu.

ekz2