Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie stosuje się dla wszystkich odbiorców usług w okresie od 01stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto płacona przez odbiorców (zł).

1.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Cena za 1m3 dostarczonej wody

m3

2,15

2.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, odbiorcy pozostali

Cena za 1m3 dostarczonej wody

m3

 2,34

3.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, odbiorcy pozostali

Stawka opłaty abonamentowej kwartalnej

1 przyłącze

-kwartalnie*

3,48

 

4.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków

m3

3,48

 

5.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, odbiorcy pozostali

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków

m3

7,92

Do cen i stawek netto doliczany będzie podatek od towarów i usług ,,VAT” w aktualnej wysokości.

* - kwartalne rozliczanie opłaty abonamentowej za utrzymanie gotowości urządzeń wodociągowych dokonuje się u wszystkich odbiorców usług wodociągowych posiadających przyłącza wodociągowe.