Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu; 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 100 ogłasza przetarg ofertowy na zbycie :

1. 21 sztuk kontenerów KP- 7, ponumerowanych od 1-21, przeznaczonych do złomowania. Średnia waga 1 szt. ok. 500 kg.

2. budowlany wyciąg towarowy z silnikiem elektrycznym 5,5 kW - wysokość podnoszenia 31metry, rok produkcji 1987 - przeznaczony do złomowania.

Składanie ofert na adres:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu 22- 672 Susiec ul. Tomaszowska 100 z dopiskiem na kopercie ( oferta nabycia kontenerów KP-7 i wyciągu towarowego ) w terminie do 23 czerwca 2014 roku do godziny 15-tej.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w przetargu udziela Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu 84 6654010. Informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia w/w przedmiotów.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2014 roku w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Suścu.
Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu.

Termin zapłaty za zakupione mienie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.