niemamocni

Od 1 sierpnia 2014 roku Gmina Susiec rozpoczęła realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.
Realizacją projektu objęte są:
• 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Suścu,
• 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim I
• 1 oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łosińcu
na łączną kwotę 413 680,50zł,
Projekt obejmuje następujące zadania:
1. Organizację placów zabaw w szkołach objętych realizacją projektu, poprzez zakup i montaż urządzeń oraz bezpiecznej nawierzchni.
2. Dostosowanie pomieszczeń w tym toalet dla dzieci oraz personelu.
3. Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach tj. odkurzacze, pralki, froterki.
4. Zakup i montaż mebli do sal przedszkolnych.
5. Zakup wyposażenia wypoczynkowego typu leżaczki, pufy itp.
6. Zakup i montaż wyposażenia do szatni.
7. Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych.
8. Zakup artykułów plastycznych.
9. Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi.
10. Zakup sprzętu ICT, audiowizualnego, tablic interaktywnych, kserokopiarek oraz technologii ICT.
Termin zakończenia realizacji projektu przewidziany jest na dzień 31 grudnia 2014roku.