W związku z zamiarem utworzenia przedszkola samorządowego w Suścu, które rozpoczęłoby funkcjonowanie od dnia 1 września 2016 r. zwracam się do Pani/Pana (jako rodzica dziecka/opiekuna prawnego) z prośbą o wypełnienie załącznika niniejszego pisma, który dotyczy zamiaru zapisu Państwa dziecka do utworzonego przedszkola a także oczekiwań z tym związanych.

Informuję jednocześnie, że według wstępnych założeń zajęcia w przedszkolu rozpoczynałyby się od godz. 800 . Pobyt dziecka będzie bezpłatny przez, co najmniej 5 godzin a po tym czasie zgodnie z art. 14 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn zm.) może być naliczana opłata, która nie może być wyższa niż 1 zł za każdą godzinę rozpoczętych zajęć ponad ww. wymiar godzinowy ustalony przez Radę Gminy Susiec w drodze uchwały.

Zebrane dane służyć będą do celów badania zapotrzebowania rodziców na wskazaną formę wychowania przedszkolnego a przekazana informacja stanowi jedynie formę deklaracji i nie jest dla Państwa wiążąca.

   W przypadku zainteresowania Pani/Pana powyższą ofertą proszę o złożenie bądź wysłanie wypełnionej deklaracji do Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 16 marca 2015 r.

 Formularz deklaracji