W związku z realizacją przez Gminę Susiec projektu pn. „Z NAUKĄ ZA PAN BRAT” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Ogłasza się nabór dla trzech osób do kadry zarządzającej w ww. projekcie na funkcję Szkolnego Kierownika Projektu na okres od 01.09.2018 do dnia zakończenia projektu, jednak nie wcześniej niż do 31.07.2019 r.

Oferta powyższa dotyczy trzech osób, które zostaną zatrudnione na umowę zlecenie w wymiarze 32 godzin miesięcznie. Funkcja Szkolnego Kierownika Projektu obejmuje odrębnie trzy szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu
2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym
3) Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu


Zlecone prace w ramach kierowania projektem w danej szkole obejmują:

 • czynności związane z nadzorem i logistyką prowadzenia zajęć w szkołach,
 • opracowywanie szkolnych harmonogramów i planów zajęć,
 • kontakty z kadrą pedagogiczną, rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów i uczniami,
 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz innych niezbędnych dokumentów,
 • pomoc w organizacji zakupów pomocy dydaktycznych i sprzętu,
 • bieżąca kontrola dokumentacji projektowej w szkole,
 • monitorowanie i podejmowanie czynności w celu uzyskania założonych wskaźników w szkole objętej działaniem projektu a także niezwłoczne przekazywanie informacji do Koordynatora projektu lub Asystenta koordynatora o pojawieniu zagrożeń mogących mieć wpływ na realizację projektu w tym założonych wskaźników,
 • udział w rekrutacji uczestników,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami projektu,
 • promocja projektu,
 • uczestnictwo w spotkaniach roboczych kadry zarządzającej,
 • oraz inne czynności niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

Oferty pisemne z podaniem ceny brutto w ujęciu miesięcznym proszę składać do dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy w Susiec.


Informacja o wynikach zostanie przekazana indywidualnie każdemu z oferentów w terminie do 3 dni od wyłonienia najkorzystniejszej oferty.