Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu; 22-672 Susiec, ul. Tomaszowska 100 ogłasza przetarg ofertowy na zbycie :

1. 21 sztuk kontenerów KP- 7, ponumerowanych od 1-21, przeznaczonych do złomowania. Średnia waga 1 szt. ok. 500 kg.

2. budowlany wyciąg towarowy z silnikiem elektrycznym 5,5 kW - wysokość podnoszenia 31metry, rok produkcji 1987 - przeznaczony do złomowania.

Składanie ofert na adres:

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu 22- 672 Susiec ul. Tomaszowska 100 z dopiskiem na kopercie ( oferta nabycia kontenerów KP-7 i wyciągu towarowego ) w terminie do 23 czerwca 2014 roku do godziny 15-tej.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w przetargu udziela Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu 84 6654010. Informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia w/w przedmiotów.

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2014 roku w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Suścu.
Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu.

Termin zapłaty za zakupione mienie 14 dni od daty wystawienia faktury.

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia.


Wójt Gminy Susiec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łosińcu

Treść ogłoszenia


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów z mienia Gminy

Wykaz nieruchomości

Regulamin przetargu


 

Lp.

 

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia /ha/ lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

Udział ¾ w działce nr 517

2,95 ha

ZA1T/00076501/7

Kunki

Teren użytkowania rolniczego

14540 zł

1.

Udział ¾ w działce nr 618

0,20 ha

ZA1T/00076501/7

Kunki

Teren budowlany

9420 zł

 

   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 16.04.2014r.

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Kawa