Stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów uzdolnionych dotyczy uczniów zamieszkałych na stałe w gminie Susiec. Składanie wniosków o ww. stypendium trwa do 10 sierpnia danego roku lub w przypadku przeoczenia tego terminu do 10 lutego.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wraz umotywowaniem wnioskodawcy - jest to forma wniosku/podania. Ponadto do wniosku należy załączyć opinię szkoły, kopię świadectwa szkolnego a także niezależnie od wpisu na świadectwie kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia dziecka. Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

W załączeniu znajduje się regulamin przyznawania i udzielania stypendiów dla uczniów gminy Susiec.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy Nr 177/2016/D/OZ z dnia 08.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Naklicki

                                              wfosigwnfosigw

 


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Informacja o wynikach przetargu