Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

2019 ksiazka dla malucha


Wójt Gminy Susiec informuje wszystkich producentów tytoniu (dotyczy firmy LUXOR) oraz producentów świń, którzy w latach 2014-2017 nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji podmiotu skupującego o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wnioski należy składać od 01 do 14 sierpnia 2019 r. do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszania albo siedzibę producenta rolnego. Do złożenia wniosku niezbędne będą niezapłacone faktury.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wnioski-o-pomoc-dla-producentow-tytoniu-oraz-producentow-swin-ktorzy-nie-otrzymali-zaplaty-o.html


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Programu priorytetowego pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął jego założenia do realizacji w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Beneficjentem końcowym Programu są posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.


Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu