Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim przesyła informacje w sprawie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych.

Starosta Tomaszowski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181,00 do 5+171,00", na działkach nr geodezyjny 400, 399/2 (399/4, 399/5, 399/3), 401 (401/2, 401/1), obręb nr 0009 Maziły, położonych w miejscowości Maziły, gm. Susiec.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 25 września 2020 r. do 9 października 2020 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022”
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022, został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Susiec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.susiec.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec www.susiec.pl.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

L.p. Nr działki Powierzchnia Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody Obręb geodezyjny Uwagi Cena
1 2 3 4 5 6 7
1. 169/1 1,13 ha ZA1T/00044193/1 Skwarki Teren użytków rolnych i las 18954,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 20.11.2020r.