Dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbył się przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku mieszkania chronionego – dom seniora w Suścu przy ul. Partyzantów 8, która stanowi własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.


Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

Ogłoszenie rokowań w dniu 15 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec

Informacja dla oferentów

Regulamin trybu postępowania

Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Susiec z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 9 parceli gruntu położonych na działkach o nr 559/2 i 593/1, arkusz 3, obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2

Działając na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak: AB.6740.5.Z.2021 z dnia 07.06.2021 r. dla Gminy Susiec, z siedzibą przy ul. Tomaszowskiej 2, 22-672 Susiec, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 111720L w miejscowości Kunki długości 585,37m z odcinkami 242,20m oraz 105,93m".


Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

  • wykonanie konstrukcji drogi klasy D z jednią i poboczami o przekroju szlakowym;
  • wykonanie zjazdów indywidualnych;
  • wykonanie remontu przepusty fi 60;
  • wykonanie oznakowania pionowego.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości: działki nr geodezyjny 273/24,1173,1314/1,1315/5,1181, Ark. nr 1 obręb nr 0003 Kunki, położonych w m. Kunki gm. Susiec.*


Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 - tel. 84 6644392, w godzinach pracy urzędu, udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.


Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Tomaszowskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy i art. 49 § 2 K.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

Z up. Starosty
(-) Krzysztof Pawliszak
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

*cyfry wytłuszczonym drukiem to numery geodezyjne działek przeznaczonych pod budowę drogi. W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasach numery działek powstałych po podziale.