Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Susiec na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Susiec z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Treść ogłoszenia

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Susiec..."

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy Susiec z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie

Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz art. 4 pkt 9 art. 13 ust 1, art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 679) Wójt Gminy Susiec podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości do oddania w użyczenie położone na terenie Gminy Susiec.

Określenie nieruchomości

Część działki 559/2

Część działki 593/1

887/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości,

Nr aktu notarialnego

Część działki nr 559/2 wskazana w załączniku Nr 1 do wykazu,

arkusz 3,
obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2

AK Nr 3105/2001

Część działki 593/1, wskazana w załączniku Nr 1 do wykazu,

arkusz 3,
obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2,

AK Nr 3105/2001

Działka 887/2 wskazana w załączniku nr 2 do wykazu

arkusz 3, obr. ew. Majdan Sopocki, , jedn. ew. Susiec 061808_2

AK Nr 3105/2001

Powierzchnia nieruchomości

Łączna powierzchnia 25 ar

5 ar

Opis nieruchomości;

Wydzielony teren parkingu

Teren parkingu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Obsługa wraz z utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego parkingu i otoczenia

Obsługa wraz z utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego parkingu i otoczenia

Termin zagospodarowania nieruchomości

od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Cena nieruchomości

Użyczenie nieodpłatne na prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Użyczenie nieodpłatne na prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie

Prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

24.12.2021 r.

24.12.2021 r.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia