Starosta Tomaszowski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3544L Maziły-Podlesina do granicy województwa, od km 4+181,00 do 5+171,00", na działkach nr geodezyjny 400, 399/2 (399/4, 399/5, 399/3), 401 (401/2, 401/1), obręb nr 0009 Maziły, położonych w miejscowości Maziły, gm. Susiec.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 25 września 2020 r. do 9 października 2020 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022”
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022, został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Susiec, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.susiec.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec www.susiec.pl.
W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.
W wyznaczonym terminie konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji, informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy.

L.p. Nr działki Powierzchnia Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody Obręb geodezyjny Uwagi Cena
1 2 3 4 5 6 7
1. 169/1 1,13 ha ZA1T/00044193/1 Skwarki Teren użytków rolnych i las 18954,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski do dnia 20.11.2020r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość przejęcia w użytkowanie przejazdu kolejowo - drogowego w kategorii F w km 069 102 236 Zwierzyniec Tow. - Susiec. Potencjalni przyszli użytkownicy powinni się zgłosić w terminie od 18 września 2020r. do 19 października 2020r. do Zakładu Linii Kolejowych w celu zawarcia stosownej odpłatnej umowy na użytkowanie przejazdu. Droga krzyżująca się z linią kolejową nie ma statusu drogi publicznej i Urząd Gminy Susiec nie przewiduje włączenia drogi do sieci dróg publicznych.

W przypadku braku chętnych na użytkowanie przejazdu w kategorii F, przejazd ulegnie likwidacji.

Informację można uzyskać także pod nr telefonu: 81 472 - 56 - 24

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Zakład Linii Kolejowych w Lublinie
Zastępca Dyrektora
Andrzej Bogut

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571.) oraz Uchwały IV/24/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Susiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022”