Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571.) oraz Uchwały IV/24/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Susiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Susiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021 – 2022”

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza pierwszy (poz. 4) oraz drugi (poz. 1, 2, 3) ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia