Ogłoszenie o przetargu

Regulamin przetargu

Ogłoszenie Wójta Gminy Susiec z dnia 1 grudnia 2021 r. o ustaleniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie

Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz art. 4 pkt 9 art. 13 ust 1, art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021 poz. 679) Wójt Gminy Susiec podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości do oddania w użyczenie położone na terenie Gminy Susiec.

Określenie nieruchomości

Część działki 559/2

Część działki 593/1

887/2

Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości,

Nr aktu notarialnego

Część działki nr 559/2 wskazana w załączniku Nr 1 do wykazu,

arkusz 3,
obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2

AK Nr 3105/2001

Część działki 593/1, wskazana w załączniku Nr 1 do wykazu,

arkusz 3,
obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2,

AK Nr 3105/2001

Działka 887/2 wskazana w załączniku nr 2 do wykazu

arkusz 3, obr. ew. Majdan Sopocki, , jedn. ew. Susiec 061808_2

AK Nr 3105/2001

Powierzchnia nieruchomości

Łączna powierzchnia 25 ar

5 ar

Opis nieruchomości;

Wydzielony teren parkingu

Teren parkingu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Obsługa wraz z utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego parkingu i otoczenia

Obsługa wraz z utrzymaniem stanu higieniczno-sanitarnego oraz technicznego parkingu i otoczenia

Termin zagospodarowania nieruchomości

od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

od 1.01.2022 r.
do 31.12.2022 r.

Cena nieruchomości

Użyczenie nieodpłatne na prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Użyczenie nieodpłatne na prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie

Prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Prowadzenie usług społecznych użyteczności publicznej

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

24.12.2021 r.

24.12.2021 r.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Susiec z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie konkursu

Projekt umowy

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.1.Z.2020.KP w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 111736L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi o dł. 439,6m, od km 0+000 do km 0+439,6, placu manewrowego od km 0+439,60 do km 0+449,6 wraz z łącznikiem o długości 50,2 m od km 0+000 do km 0+050,2”

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy

 

 Lp.

 Nr działki

 Powierzchnia

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 Obręb geodezyjny

 Uwagi

 Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

1.

275/2

0,0506 ha

GNiR-Z.7510.1.48.2012..PC

Ciotusza Stara

Teren budowlany

15 205,00 zł + VAT

 

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22.

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości co najmniej 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 03 9639 1051 2004 5100 0345 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 roku.              

W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu.

WÓJT GMINY

Zbigniew Naklicki