Dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbył się przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku mieszkania chronionego – dom seniora w Suścu przy ul. Partyzantów 8, która stanowi własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.


Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

Ogłoszenie rokowań w dniu 15 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Susiec

Informacja dla oferentów

Regulamin trybu postępowania

Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Susiec z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 9 parceli gruntu położonych na działkach o nr 559/2 i 593/1, arkusz 3, obr. ew. Rybnica, jedn. ew. Susiec 061808_2