Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wszczęciu postępowania Nr AB.6740.3.1.Z.2020.KP w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 111736L w miejscowości Majdan Sopocki Drugi o dł. 439,6m, od km 0+000 do km 0+439,6, placu manewrowego od km 0+439,60 do km 0+449,6 wraz z łącznikiem o długości 50,2 m od km 0+000 do km 0+050,2”

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 z późn. zm.) - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy

 

 Lp.

 Nr działki

 Powierzchnia

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 Obręb geodezyjny

 Uwagi

 Cena wywoławcza

1

2

3

4

5

6

7

1.

275/2

0,0506 ha

GNiR-Z.7510.1.48.2012..PC

Ciotusza Stara

Teren budowlany

15 205,00 zł + VAT

 

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22.

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2021 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości co najmniej 10 % ceny wywoławczej netto należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 03 9639 1051 2004 5100 0345 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 roku.              

W przypadku wpłaty przelewem liczy się data wpływu na konto Urzędu.

WÓJT GMINY

Zbigniew Naklicki

Dnia 16 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbył się przetarg na sprzedaż do rozbiórki budynku mieszkania chronionego – dom seniora w Suścu przy ul. Partyzantów 8, która stanowi własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.

Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki

Dnia 15 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Susiec nie odbyły się rokowania na sprzedaż:

  • Nieruchomość Nr 1 zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Paary, gmina Susiec o następującym nr ewidencyjnym działki nr 1276/4 o pow. 0,9900 ha własność Gminy Susiec – brak wpłaty wadium.
  • Nieruchomość Nr 2 zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej w miejscowości Nowiny, gmina Susiec o następującym nr ewidencyjnym działki nr 904/1 o pow. 0,2038 ha – brak wpłaty wadium.

Podano do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Susiec na okres 7 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec.

 

Wójt Gminy Susiec
Zbigniew Naklicki