Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Informuje się, że w dniach od 25 lipca 2016 roku do 2 sierpnia 2016 roku wszystkie sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tj.

1. Wpis do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
2. Zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
3. Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
4. Zawieszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
5. Odwieszenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej,
będzie można zrealizować w niżej wymienionych najbliższych urzędach tj.

Urząd Miasta i Gminy Józefów
ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów
tel. 84 687 81 33

Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631 70 86, 16 631 70 87

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
ul. Lwowska 57, 22-600 Tomaszów Lub.
tel. 84 664 37 40

Urząd Miasta i Gminy Krasnobród
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród
tel. 84 660 76 91 – 92

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29-go Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lub.
tel. 84 664 30 85

Urząd Gminy Bełżec
ul. Lwowska 5, 22-670 Bełżec
tel. 84 665 24 45, 84 665 21 82

lub w innych urzędach miast i gmin na terenie całego kraju.
Za wynikłe trudności serdecznie przepraszamy.


Stypendium o charakterze motywacyjnym dla uczniów uzdolnionych dotyczy uczniów zamieszkałych na stałe w gminie Susiec. Składanie wniosków o ww. stypendium trwa do 10 sierpnia danego roku lub w przypadku przeoczenia tego terminu do 10 lutego.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wraz umotywowaniem wnioskodawcy - jest to forma wniosku/podania. Ponadto do wniosku należy załączyć opinię szkoły, kopię świadectwa szkolnego a także niezależnie od wpisu na świadectwie kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia dziecka. Kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę.

W załączeniu znajduje się regulamin przyznawania i udzielania stypendiów dla uczniów gminy Susiec.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia


Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy Nr 177/2016/D/OZ z dnia 08.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Wójt Gminy

(-) Zbigniew Naklicki

                                              wfosigwnfosigw