Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 / - Wójt Gminy Susiec ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych gruntów z mienia Gminy:

HUTA SZUMY

 • Działka nr 189/13 o powierzchni 0,3719 ha - uregulowana Decyzją GKGG.VI.828/41/67/91 – działka położona w terenach zabudowy letniskowej. Cena wywoławcza 49 860 złotych.

OSEREDEK

 • Działka nr 1126 o powierzchni 0,39 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00028661/5 - działka położona w terenach użytków zielonych i lasu. Cena wywoławcza 2 126 złotych.

MAJDAN SOPOCKI

 • Działka nr 31/3 o powierzchni 2,01 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00043651/3 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu.Cena wywoławcza : 11 653 złotych.
 • Działka nr 124/2 o powierzchni 0,50 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego.Cena wywoławcza 3 439 złotych.
 • Działka nr 163 o powierzchni 0,10 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.Cena wywoławcza 22 290 złotych.
 • Działka nr 165 o powierzchni 0,12 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00021026/3 – działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza 26 748 złotych.
 • Działka nr 255 o powierzchni 0,37 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 2 760 złotych.
 • Działka nr 258 o powierzchni 0,43 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00009236/8 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 3 224 złotych.
 • Działka nr 303 o powierzchni 0,84 ha - uregulowana Dec.GNiR/ZA/II/7710/48/10 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 12 348 złotych.
 • Działka nr 1285 o powierzchni 1,90 ha - uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00021026/3 – działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza : 14 092 złotych.

RYBNICA

 • Działka nr 259 o powierzchni 0,25 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00037989/6 - działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza 5 229 złotych.
 • Działka nr 37 o powierzchni 0,76 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00037989/6 - działka położona w terenach użytkowania rolniczego i lasu. Cena wywoławcza 4 845 złotych.

ŁUSZCZACZ

 • Działka nr 32/2 o powierzchni 0,08 ha - Uregulowana Księgą Wieczystą nr ZA1T/00024857/8 - działka położona w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Cena wywoławcza 8 960 złotych.

 

Wskazane jest aby chętni do wzięcia udziału w przetargu zapoznali się z REGULAMINEM, który jest załącznikiem do ogłoszenia.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać pod nr tel. /084/ 66 548 93 wew. 22 lub w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Susiec.

Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca 2012 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Susiec.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Susiec prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział Susiec Nr 26 9639 1051 2004 5100 0345 0028 lub w kasie Urzędu Gminy Susiec w terminie do dnia 1 lipca 2012 roku.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    WÓJT GMINY     

FRANCISZEK KAWA

 

data Regulamin przetargu


Lp.

 

 

 

Nr działki

 

Powierzchnia /ha/ lub m²

Nr Księgi Wieczystej lub decyzji Wojewody

 

Obręb geodezyjny

 

Uwagi

 

Cena

1

2

3

4

5

6

 

1.

1093/3

0,97 ha wraz z budynkiem byłej szkoły i budynkami gospodarczymi

ZA1T/00043651/3

Oseredek

Teren usług publicznych - oświaty

232 457 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.z późn. zm mogą składać wnioski do dnia 11.07.2012r.

 

WÓJT GMINY

mgr Franciszek Kawa


W pierwszej połowie miesiąca maja 2012 roku przekazano do szkół decyzje w sprawie stypendiów szkolnych. Osoby uprawnione do otrzymywania stypendium szkolnego to uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz kolegiów: nauczycielskich, języków obcych oraz pracowników służb społecznych.

Dziecko uczęszczające do oddziału zerowego nie jest uczniem w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, staje się nim dopiero w chwili rozpoczęcia klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pomoc ta nie dotyczy również osób który ukończyły szkoły średnie i nie są objęte obowiązkiem nauki to: słuchacze różnego typu studium (innych niż wymienione powyżej) oraz studenci. Stypendium to jest przyznawane na poczet częściowego zwrotu kosztów o charakterze rzeczowym w szczególności:

 • zakupu podręczników,
 • stroju sportowego
 • przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom wybranych kolegiów (o których wyżej mowa) zwrot części kosztów w ramach stypendium szkolnego dotyczyć może kosztów związanych z:

 • pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania tj. kosztów zakwaterowania
 • w internacie bursie czy stancji,
 • kosztu zakupu posiłków
 • kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

Decyzje przekazywane są do szkół zgodnie z przynależnością do obwodu szkoły podstawowej i tam też należy się zgłosić po jej odbiór stosownie do poniższej tabeli:

Szkoła

Miejscowość

ZSzP w Suścu

Susiec, Rybnica, Oseredek, Huta Szumy

ZSz w Majdanie Sopockim Pierwszym

Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Nowiny

SP w Łosińcu

Łosiniec, Maziły, Wólka Łosiniecka, Zawadki

SP w Ciotuszy Starej

Ciotusza Stara, Ciotusza Nowa

SP w Paarach

Paary, Huta Szumy

SP w Łuszczaczu

Łuszczacz, Róża

SP w Kunkach

Kunki, Łasochy

SP w Grabowicy

Grabowica

Kwoty wymienione w decyzji określono na trzech poziomach 355, 270 i 180 złotych zależą one od wysokości przyznanej dotacji, dochodu na członka rodziny (grupy 0-115 zł włącznie, 116 -230 zł włącznie, 231-351 zł włącznie) oraz ilości pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Rafał Kogut


o wydaniu decyzji znak AB.6740.1.Z.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Budowa ulic osiedlowych ul. Słoneczna, ul. Piaskowa, ul. Łącznik (droga gminna nr 11740L) w miejscowości Susiec".

Treść obwieszczenia


Konkurs „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” zorganizowany był przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W terminie do 21 października 2011 r. wpłynęło 5 aplikacji konkursowych zgłoszonych przez: Gminę Mełgiew, Gminę Łuków, Gmina Wisznice, LGD „Dolina Wieprza i Poru” oraz Powiat Tomaszowski.

Dnia 24 października w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Lubartowskiej 74 A odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej oceniającej aplikacje zgłoszone do konkursu.

W wyniku obrad trzech niezależnych ekspertów, spośród pięciu zgłoszonych aplikacji wyłoniono trzy, które znalazły się w gronie Laureatów Konkursu:

1. Partnerstwo "Dolina Zielawy i Piwonii" , lider - Gmina Wisznice, partnerzy: Gmina Jabłoń, Gmina Rossosz, Gmina Podedwórze, Gmina Sosnówka, Gmina Parczew, Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, LGD „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Razem dla Parczewa, Eko-Triomix Sp. z o.o., DMG Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 85 pkt.

2. Partnerstwo Powiatu Tomaszowskiego, lider – Powiat Tomaszowski, partnerzy: Miasto Tomaszów Lubelski, Gminy: Łaszczów, Lubycza Królewska, Jarczów, Krynice, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Telatyn, LGD „Roztocze Tomaszowskie”, Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. Zgłoszona aplikacja otrzymała 80 pkt.

3. Partnerstwo Energetyczne Powiatu Łukowskiego i Ryckiego, lider - Gmina Łuków, partnerzy: Gmina Adamów, Gmina Kłoczew, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Nowodwór, Wojcieszków, Miasto Stoczek Łukowski, LGD „Razem ku lepszej przyszłości”. Zgłoszona aplikacja otrzymała 75,33 pkt.