Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej taryfie stosuje się dla wszystkich odbiorców usług w okresie od 01stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków:

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Cena netto płacona przez odbiorców (zł).

1.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Cena za 1m3 dostarczonej wody

m3

2,15

2.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, odbiorcy pozostali

Cena za 1m3 dostarczonej wody

m3

 2,34

3.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, odbiorcy pozostali

Stawka opłaty abonamentowej kwartalnej

1 przyłącze

-kwartalnie*

3,48

 

4.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków

m3

3,48

 

5.

Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, woda do celów przeciwpożarowych, odbiorcy pozostali

Cena 1m3 odprowadzanych ścieków

m3

7,92

Do cen i stawek netto doliczany będzie podatek od towarów i usług ,,VAT” w aktualnej wysokości.

* - kwartalne rozliczanie opłaty abonamentowej za utrzymanie gotowości urządzeń wodociągowych dokonuje się u wszystkich odbiorców usług wodociągowych posiadających przyłącza wodociągowe.


Wójt Gminy Susiec zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko psychologa, prowadzącego zajęcia wyrównawcze obejmujące wsparcie psychologiczne w Szkole Podstawowej w Łosińcu i Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym w związku z realizacją projektu "Na nas nie ma mocnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zaproszenia

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie


Wójt Gminy Susiec zaprasza do złożenia oferty cenowej na stanowisko psychologa, prowadzącego zajęcia wyrównawcze obejmujące wsparcie psychologiczne w Szkole Podstawowej w Łosińcu i Szkole Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym w związku z realizacją projektu "Na nas nie ma mocnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zaproszenia

Załącznik nr 1 - oferta cenowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie


Wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Susiec przeznaczonych do zbycia

 


Gmina Susiec informuje, że realizacja zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest na trenie gminy Susiec" jest dotowana na podstawie umowy Nr 211/2012/D/OZ z dnia 06.06.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.