Zgodnie z Regulaminem szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Stypendium Wójta Gminy Susiec przyznawane jest uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, którzy uzyskują wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,1 – dla uczniów klas IV-VI oraz 4,9 – dla uczniów klas VII i VIII) lub wyróżniają się osiągnięciami w konkursach w roku szkolnym 2021/2022.

Regulamin szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów


Wniosek o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Suścu do dnia 10 sierpnia br. Do wniosku należy dołączyć:

  • Opinię szkoły/wychowawcy klasy,
  • Uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego,
  • Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia,
  • Oświadczenie o numerze konta bankowego,
  • Zgodę rodziców na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych ucznia.

 

Druki do pobrania: